ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 

ตามที่ ผมได้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่่ 5 ประจำปี 2555  เมื่อวันที่ 20 - 24   ส.ค. 2555  ที่  รร.เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ  ซึ่งได้มีโอกาส ได้สอบถาม วิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แก่ ท่าน ผอ.ชนินทร์  และคุณปิยะ คังกัน  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ตามหนังสือ  ที่ มท 0809.5/ว121  ลงวันที่ 14  พ.ค. 2553  ผมจึงขอสรุป ให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

การปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ  สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง หนังสือ ว 121   โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล  มาประเมินและพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม  เมื่อผ่านการประเมิน ก็เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ จากตำแหน่งเดิม เป็นตำแหน่ง ที่ขอปรับปรุง
ทั้งนี้ ไม่ใช่การขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่ หรือขอกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับ เพราะลูกจ้างประจำ ไม่สามารถกำหนดเพิ่มได้ ต้องเป็นการปรับปรุงตำแหน่งของตนเอง และยุบเลิกตำแหน่งเดิมเมื่อปรับปรุงเป็นตำแหน่งอื่นแล้ว  

กรณีการปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่งอื่น ที่อยู่คนละ ฝ่าย/กอง  ทำได้หรือไม่

- ณ ปัจจุบันนี้  หากพิจารณาจากหนังสือ ว 121 ไม่ได้ระบุว่าปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่ง ที่อยู่ในกองอื่น ๆ  ไม่ได้   ดังนั้นสามารถกระทำได้ โดยพิจารณาความเหมาะสม ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ  ตามหนังสือดังกล่าว  โดยขึ้นอยู่กับว่า ทางจังหวัดจะเห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่งหรือไม่ หรือต้องมีอะไรเพิ่มเติม  ดังนั้น การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ณ ขณะนี้ สามารถปรับปรุงเป็นตำแหน่ง ที่สังกัด กองอื่นได้ ส่วนหากมีคนดำรงตำแหน่งนั้นอยู่แล้ว ก็สามารถปรับปรุงได้ หากมีปริมาณงานมากเพียงพอ  

แต่ปัญหาการปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ กำลังจะถูกแก้ไขในเร็วๆ นี้ ซึ่งอยู่ในระหว่าง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนมากขึ้น  ซึ่ง ผอ.ชนินทร์ ได้เล่าให้ฟังว่า หลักเกณฑ์การปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำ จะมีแนวทางดังนี้ คือ

(1)  การจะปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่ง อื่น ที่ชื่อตำแหน่ง และคุณวุฒิเหมือนข้าราชการ  จะพิจารณาว่า ลูกจ้างประจำคนดังกล่าว  ได้ทำงานตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของตำแหน่งนั้นหรือไม่  เช่น ตำแหน่ง บุคลากร ทำหน้าที่อะไรบ้าง   หากจะปรับปรุงตำแหน่ง ก็ต้องไปดูในรายละเอียดเลย ว่าได้รับผิดชอบเรื่องการ โอน การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ  ไม่ใช่ ปัจจุบัน แค่ รับ-ส่งหนังสือ หรือพิมพ์งานตามสั่ง

(2)  ดูที่แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการ ว่ากำหนด งานนี้ไว้หรือไม่ มีการกำหนดข้าราชการในตำแหน่งนี้หรือไม่  เพื่อแสดงว่า ภารกิจดังกล่าวมีความจำเป็นจริงๆ   หากมีข้าราชการดำรงตำแหน่งอยู่ ก็ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็นตำแหน่ง เดียวกันไม่ได้    (ยกเว้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า งานมากจนคน คนเดียวทำไม่ไหว)  แต่หากตำแหน่งข้าราชการว่างในตำแหน่งนั้น ว่าง ก็สามารถปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็นตำแหน่ง ชื่อเดียวกับข้าราชการที่ว่างอยู่ได้เลย และเมื่อปรับปรุงตำแหน่งไปแล้ว ให้ยุบเลิกตำแหน่งของข้าราชการ ตำแหน่งนั้น ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีด้วย    เพราะมีลูกจ้างประจำทำแล้ว

กรณีเดียวกัน  ให้ดูในแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ว่ากำหนดตำแหน่งเดียวกับตำแหน่ง ที่จะปรับปรุงของลูกจ้างประจำไว้หรือไม่  ถ้ามี มีคนครองตำแหน่งหรือยัง  ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำไม่ได้  แต่หากมีกรอบอัตรากำลังว่าง  ก็ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำเป็นตำแหน่่ง นั้นได้  และต้องยุบเลิกตำแหน่ง ของพนักงานจ้าง ตำแหน่งนั้น ในแผนอัตรากำลัง 4 ปีด้วย  เพราะงานมีคนทำแทนแล้ว คือลูกจ้างประจำ  

สรุปจากข้อ (2) คือ ตำแหน่งที่จะปรับปรุง ของลูกจ้างประจำ ต้องมีในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของข้าราชการ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี  เพื่อให้เห็นว่า มีภารกิจในตำแหน่งดังกล่าวอยู่ จึงต้องกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานไว้  แต่หากมีคนทำงานแล้ว  ก็ปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำไม่ได้ หากว่าง จึงจะปรับปรุงได้ โดยพิจารณาตาม (1)   เข้าทำนอง เอาตำแหน่ง แลกตำแหน่งกัน

(3)  ต้องดูคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ ที่จะปรับปรุงตำแหน่งด้วยว่า นอกจาก วุฒิการศึกษาตรงแล้ว  อัตราค่าจ้างปัจจุบันของเขา จะต้องได้รับไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือน วุฒิ ป.ตรี ด้วย (ในกรณีปรับปรุงตำแหน่งเป็นชื่อตำแหน่ง ใช้วุฒิ ป.ตรี)  

(4)  เมื่อปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ที่ใช้วุฒิ ป.ตรี แล้ว  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ คนนั้นไม่ได้ปรับขึ้นเหมือนข้าราชการ คงได้เท่าเดิม แต่จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จนถึง 15,000 บาท ตามหลักเกณฑ์

(5)  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล จะประกอบด้วย
      - ปลัด อปท.  เป็นประธาน
      - หัวหน้าส่วนราชการที่จะปรับปรุงให้ลูกจ้างประจำมาดำรงตำแหน่ง  เป็นกรรมการ  
      - ผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งนั้น เป็น กรรมการและเลขานุการ หรือแต่งตั้ง บุคลากร เป็นเลขานุการ แล้วแต่กรณี

      ผมหวังว่า ลูกจ้างประจำ ที่เข้ามาอ่านในกระทู้นี้ จะได้เข้าใจตรงกัน ว่าก่อนหลักเกณฑ์ใหม่การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  จะออกมา ใครสามารถทำได้ให้รีบทำ ถ้าจังหวัดเห็นชอบแล้ว ปรับปรุงได้เลย ไม่ต้องถามว่า ข้ามกองได้หรือไม่ ขอให้อิง ตาม ว 121  เป็นพอ  

      แต่พอหลักเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้ว การปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง ของ กองอื่นๆ  ก็คงจะหมดไป เพราะมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น การแลกตำแหน่งกัน  การที่ต้องมีตำแหน่งใน แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี    ดังนั้น ตอนนี้หลักเกณฑ์ยังไม่ชัดเจน  ทำได้รีบทำครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 21.32 น. [ IP : 125.26.243.164 ]  
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต. ตะกุด
ด้วยตอนนี้ดิฉันตำแหน่ง จพง.ธุรการ ลูกจ้างประจำ ครองตำแหน่ง ยังไม่ครบ 2 ปี สามารถปรับปรุงตำแหน่ง เป้น จนง.บริหารงานทั่วไปได้หรือไม่ หรือต้องรอให้ครอง จพงงครอบ 2 ปี ก่อน

เขียนโดย   คุณ ภัทราวดี

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 13.46 น. [ IP : 118.174.36.93 ]  
 

เรียน  คุณภัทราวดี

การปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบัน  หนังสือ ว 121  ไม่ได้กำหนดว่า ต้องทำงานในตำแหน่งนั้นๆ กี่ปี  แต่ให้พิจารณาเรื่อง คุณวุฒิ ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีอยู่  ว่าเหมาะสม กับปริมาณงานหรือไม่  แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล  

ดังนั้น กรณีที่สอบถามมา  สามารถปรับปรุงตำแหน่ง ได้ครับ ไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปี เพราะมันคนละกรณีกับการเลื่อนระดับ ของข้าราชการ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 13.55 น. [ IP : 125.26.218.90 ]  
 

เรียน  คุณ หัวหน้าสำนักเทศบาล ทต.ตะกุด
ดิฉันลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง จพง.ธุรการ  ในส่วนโยธา แต่มีวุฒิ ป.ตรี การบัญชี จะขอปรับปรุงตำแหน่ง เป็น จทน. บริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)
-ได้หรือไม่
-มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  
-ต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มกรอบอัตรากำลังก่อนหรือไม่  ให้คำปรึกษากับดิฉันด้วยขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


เขียนโดย   คุณ คุณสุภาวดี

วันที่ 31 ส.ค. 2555 เวลา 09.41 น. [ IP : 118.174.36.93 ]  
 

เรียน  คุณสภาวดี

                 ผมได้อธิบายการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดใหม่  ไปแล้วตามกระทู้ด้านบนนี้  ลองค่อยๆ อ่านให้ละเอียดดูก่อนครับ  ที่คุณถามมาผมตอบหมดแล้ว

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 31 ส.ค. 2555 เวลา 09.45 น. [ IP : 125.26.233.121 ]  
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัด ทต.ตะกุด
ดิฉันอยากทราบหลักเกณฑ์ การประเมินลูกจ้างประจำ เพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งข้างต้นค่ะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ขอความอนุเคาะห์ส่งแบบประเมิณหลักเกณฑ์ ดังกล่าวตามเมล์นี้คะ
btb-15@hotmail.co.th

เขียนโดย   คุณ คุณสุภาวดี

วันที่ 31 ส.ค. 2555 เวลา 10.44 น. [ IP : 118.174.36.93 ]  
 

รบกวนสอบถามหน่อยครับ ในกรณีที่ลูกจ้างประจำเดิมวุฒิ ม.6 รับเงินเดือน 8450บวกค่าครองชีพอีก 1500 เเล้วถ้าตำเเหน่งใหม่ที่ปรับไปนั้นเป็นวุฒิ ปวส. เงินเดือนก็จะยังเท่าเดิมเหมือนที่ผมอ่านข้อสี่ ของ ปตรี.ใช่มั๊ยครับ หรือว่าเริ่มตำเเหน่งใหม่เงินเดือนก็ปรับตามตำเเหน่งไปรับเท่ากับระดับที่ปรับไปครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนโดย   คุณ ธวัชชัย

วันที่ 7 ก.ย. 2555 เวลา 14.56 น. [ IP : 101.51.69.170 ]  
 

เรียน  คุณธวัชชัย

ใช่ครับ  ค่าจ้างได้เท่าเดิม

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 7 ก.ย. 2555 เวลา 15.57 น. [ IP : 182.52.64.61 ]  
 

ขอรบกวนท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด อีกครั้งครับ ท่านพอจะมี ประกาศ    ก.อบต. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง อบต.ได้รับค่าจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2545 บ้างมั๊ยครับ หรือมีลิ้งให้โหลดก็ช่วยเเนะนำให้ทีนะครับ จะพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

เขียนโดย   คุณ ธวัชชัย

วันที่ 8 ก.ย. 2555 เวลา 15.23 น. [ IP : 101.51.121.103 ]  
 

เรียน  คุณธวัชชัย  

ประกาศ ก.อบต. ที่คุณบอกในปี 2545  เขายกเลิกไปแล้วครับ  ล่าสุดใช้ของปี 2554   ตาม  link  นี้

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2011/8/9522_1.pdf?time=1347244833335

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 09.44 น. [ IP : 182.52.64.108 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด
ขอรบกวนสอบถามว่าที่เทศบาลไหน  สามารถทำปรัปบรุงตำแหน่งจากระดับ 2 ไป 3 แล้วบ้างคะ  เพราะที่ปทุมยังไม่มีที่ไหนทำ  

เขียนโดย   คุณ รสสุคนธ์ ลูกจ้างประจำ ปทุม

วันที่ 15 ต.ค. 2555 เวลา 15.50 น. [ IP : 101.108.247.76 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [9]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1934736 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com