การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียน     คุณ นวก. จัดเก็บอีสาน

สอบถามเรื่องเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ดิฉันอยากทราบว่าเงินเพิ่มตามวุฒิปริญญาโท  ของท้องถิ่นมีมั๊ย
ทำไมถึงได้เงินเดือน 15,000    แล้วเค้ามีหนังสือให้ปรับมั๊ยค่ะ แล้วคิดแบบไหน
เงินเดือน  +  เงินเพิ่มวุฒิ ป. โท +  เงินค่าครองชีพ  =  15,000  แบบนี้ใช่มั๊ย

คำตอบ

เรื่อง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่่สุด ที่ มท 0809.5 / ว 32  ลงวันที่   15  สิงหาคม  2554

เรื่อง เงินเดือน  15,000  บาท นั้น ผู้มีสิทธิได้รับ คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ใช้วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3)

โดยประกอบด้วย   เงินเดือน  +  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  ได้เท่าไหร่แล้ว หากยังไม่ถึง 15,000  บาท  ก็ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จนถึง 15,000 บาท

เช่น   นาย ก.  เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ ระดับ   4   จบการศึกษา ป.โท รัฐศาสตร์      อัตราเงินเดือน  10,190  บาท  

ก็จะได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ป.โท   2,420  บาท
รวมกับเงินเดือน ปัจจุบัน  10,190 + 2,420  บาท  เท่ากับ 12,610  บาท

ตามหลักเกณฑ์ ถ้าเงินเดือน + เงินเพิ่มตามคุณวุฒ แล้ว ยังไม่ถึง 15,000 บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมจนถึง  15,000  บาท  ซึ่งก็คือ นาย ก. จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว อีก  2,390  บาท


สำหรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานส่วนท้องถิ่นของเรา นั้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ คือ

(1)  หนังสือ สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2555  

(2)  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2555เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 มี.ค. 2556 เวลา 14.15 น. [ IP : 125.26.218.28 ]  
 

เรียน   คุณ กัญญาณัฐ

คำถามเดิม

บรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 วันที่ 1 ก.พ 51 ที่อบต.
ปัจจุบันก็ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน4 สังกัด อบจ.ค่ะ
เรียนจบ ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)เมื่อปี 54 ด้วย ซึ่งไม่เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ทำอยู่เลยค่ะ
อยากเรียนปรึกษาว่า ควรทำไงดี ระหว่าง
1.สอบเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งอื่น เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือไม่ก็นักพัฒนาชุมชน

2.ขอทุนเรียนต่อสาธารณสุข4ปี แล้วสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายบริหาร
ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่ทราบว่าสามารถทำได้มั้ยคะ และมีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการปรับซี หรือครองตำแหน่งกี่ปีคะ รบกวนให้คำตอบหน่อยค่ะ เพราะตอนนี้ตัดสินใจกับอนาคตลำบากมาก และไม่ค่อยจะทราบหลักเกณฑ์พวกนี้ซักเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

ตอบ

หากสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  การเลื่อนระดับเป็นระดับ 5  จะใช้เวลาในการเป็นระดับ 4  ต่อไป อีก 1 ปีในตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน

และจะใช้เวลาต่อไปอีก  5  ปี  ถึงจะมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนเป็นระดับ 6  ได้

หากขอทุนเรียน ป.ตรี ด้านสาธารณสุข  จบแล้ว เมื่อเป็นระดับ 6   ก็สามารถสอบเปลี่ยนสายงาน ไปเป็นสายงานบริหาร นักบริหารงานสาธารณสุข  ได้ครับ

ทั้งนี้ จากข้อมูลคร่าวๆ  แบบไหนจะเป็นระดับ 6 ได้เร็วกว่ากันนั้น ผมว่าคุณ  ควรดำรงตำแหน่งเดิม ไปก่อน  ประมาณปี 2559 ก็จะเลื่อนเป็นระดับ 6 ได้  
แต่หากเปลี่ยนสายงาน เป็นสาย 3  จะใช้เวลานับจากนี้ไป 6 ปี  ซึ่งจะครบก็จะประมาณ  ปี  2562  
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 มี.ค. 2556 เวลา 14.58 น. [ IP : 125.26.218.28 ]  
 

ขอสอบถามเรื่องการโอนค่ะ  เรียนจบสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ ได้รับปริญญาวิทยศาสตร์บัณทิต  สามารถโอนไปตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ได้ไหมคะ

เขียนโดย   คุณ อนาคตนักพัฒฯ

วันที่ 14 มี.ค. 2556 เวลา 20.09 น. [ IP : 180.183.56.246 ]  
 

เรียน  คุณ อนาคตนักพัฒฯ

คำถามเดิม

ขอสอบถามเรื่องการโอนค่ะ  เรียนจบสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ ได้รับปริญญาวิทยศาสตร์บัณทิต  สามารถโอนไปตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ได้ไหมคะ

ตอบ  
           ได้ครับ  เพราะคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กำหนดไว้ ว่า

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง  หรือ  ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 มี.ค. 2556 เวลา 21.42 น. [ IP : 125.26.239.24 ]  
 

สอบถามท่านปลัด
      
         บรรจุ จนท. การเงินและบัญชี1   10 ก.พ. 47
                 จนท. การเงินและบัญชี2  10 ก.พ. 49
                 จพง.การเงินและบัญชี 3  10  ก.พ. 51
                 จพง. การเงินและบัญชี 4  10 ก.พ. 53
                 จพง.การเงินและบัญชี 5   10 ก.พ. 55
จบปริญญาตรี ต.ค. 54  เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี  เมื่อ พ.ค.55 จะเลื่อนเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ต้องใช้เวลา 4 ปี หรือ 6 ปีคะ    แล้วถ้าต้องใช้เวลา 6 ปี จะทำเรื่องกลับไปเป็นจพง.การเงินฯ 5  ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้  ไปเรียนต่อ ป.โท ตรงสายงาน จะลดระยะเวลาจาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ได้มั้ย

เขียนโดย   คุณ การเงินสับสน

วันที่ 15 มี.ค. 2556 เวลา 15.19 น. [ IP : 182.52.128.82 ]  
 

เรียนท่านปลัด
   ขอสอบถามเกี่ยวกับการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากร ของก.อบตจังหวัดแห่งหนึ่ง
          มีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นเจ้าหน้าที่ระดับ ๓ (เดือนมีนาคม)
                               ๒. เป็นผู้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งบุคลากร
                               ๓. มีกรอบบุคลากรว่างอยู่
                               ๔. เงินเดือน ณ เดือนมีนาคม 8,130 คาดการณ์ว่าจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นในเดือนเมษายน เงินเดือนก็จะปรับเป็น 8,340 บาท ซึ่งถึงขั้นเงินเดือนระดับ 3  ซึ่งผลของคำสั่งเลื่อนขั้นนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2556 จะสามารถทำหนังสือรับรองบัญชีออกไปในวันที่ 1 เมษายน ได้หรือไม่ เพราะการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะออกไม่เกินวันที่ 2 เมษายน อยู่แล้ว เพราะว่าต้องรีบรับรองบัญชีค่ะเนื่องจากจะเรียกถึงอันดับที่จะได้บรรจุแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเรียกใช้บัญชีในเดือนเมษายน  ไม่อยากย้ายไปบรรจุใหม่ค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

เขียนโดย   คุณ เด็กน้อยพัสดุ

วันที่ 15 มี.ค. 2556 เวลา 19.44 น. [ IP : 110.49.226.98 ]  
 

เรียนท่านปลัด
ขอถามข้อสงสัย
เรียนจบป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์เอกสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสายงานด้านไหนได้บ้าง ตอนนี่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ4
ช่วยตอบด้วยนะคะ

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าต้องการก้าวหน้า

วันที่ 16 มี.ค. 2556 เวลา 22.04 น. [ IP : 118.173.145.17 ]  
 

เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
         ปัจจุบันเป็น เจ้าพนักงานธุรการ 6ว เงินเดือน 20,360 บาท สามารถเปลี่ยนสายงานเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ได้มั๊ยคะ
         ข้อมูล ดังนี้ค่ะ
             จนท. ธุรการ ซี 2         1 ต.ค. 43
             จนท. ธุรการ ซี 3      16 ต.ค. 43
             จพง.  ธุรการ ซี 4         1 ก.ค. 46
             จพง.  ธุรการ ซี 5         7 มี.ค. 48
             จพง.  ธุรการ ซี 6         8 มี.ค. 50
ปัจจุบัน   จพง.  ธุรการ ซี 6        เงินเดือน  20,360 บาท
         วุฒิการศึกษา  ดังนี้ค่ะ
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.) สาขา ธุรกิจบริการ  จบเมื่อ 26 มี.ค.53
-ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต        สาขา รัฐศาตร์        จบเมื่อ 8 มิ.ย 56

เขียนโดย   คุณ คุณกานต์

วันที่ 17 มี.ค. 2556 เวลา 07.18 น. [ IP : 171.5.192.200 ]  
 

เรียน  คุณ การเงินสับสน

คำถามเดิม
      
         บรรจุ จนท. การเงินและบัญชี1   10 ก.พ. 47
                 จนท. การเงินและบัญชี2  10 ก.พ. 49
                 จพง.การเงินและบัญชี 3  10  ก.พ. 51
                 จพง. การเงินและบัญชี 4  10 ก.พ. 53
                 จพง.การเงินและบัญชี 5   10 ก.พ. 55
จบปริญญาตรี ต.ค. 54  เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี  เมื่อ พ.ค.55 จะเลื่อนเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ต้องใช้เวลา 4 ปี หรือ 6 ปีคะ


ตอบ

ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน นวก.การเงินฯ ไม่ต่ำกว่า 6 ปี  โดยสามารถนำเอาระยะเวลาเกื้อกูลในสาย 1 หรือ 2 มานับรวมได้ ครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่จบ ป.ตรี ตรงตำแหน่ง นวก. และเป็นระดับ 3 ขึ้นไป

แต่เนื่องจาก คุณเพิ่งจบ ป.ตรี เมื่อ เดือน ต.ค.  ปี 2554 นับถึงเดือน พ.ค. 55 ก่อนเปลี่ยนสายงาน ได้ประมาณ 7 เดือน  เอามาหารครึ่งได้  3.5 เดือน   บวกกับเวลาในสายงาน นวก. ตั้งแต่เดือน พ.ค. 55  ถึงปัจจุบัน  ณ เดือน มี.ค. 56  ได้อีก  10 เดือน  รวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำรวม  1 ปี 1 เดือนเศษ  

ดังนั้นจึงต้องดำรงตำแหน่งในสายงาน นวก.การเงินฯ 5 ต่อไปอีก ประมาณ 4 ปี 11 เดือน  


   แล้วถ้าต้องใช้เวลา 6 ปี จะทำเรื่องกลับไปเป็นจพง.การเงินฯ 5  ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้  ไปเรียนต่อ ป.โท ตรงสายงาน จะลดระยะเวลาจาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ได้มั้ย

ตอบ  

หากจะกลับไปเป็น จพง.การเงินฯ 5  สามารถทำได้ โดยความเห็นชอบ ของ ก.จังหวัด  ฯ  

แต่หากไปเรียนต่อ ป.โท  ตรงสายงาน นวก. จะลดเวลาขั้นต่ำในสายงานได้ครับ คือ จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี  ดังนั้นจากข้อมูลระยะเวลาขั้นต่ำเดิม คุณมีอยู่แล้ว 1 ปี 1  เดือน  หากจบ ป.โท ตรงตำแหน่ง ก็จะเหลือ ดำรงตำแหน่ง ในสายงาน นวก.การเงินฯ 5  ต่อไปอีก ประมาณ 2 ปี 11  เดือนเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 มี.ค. 2556 เวลา 20.19 น. [ IP : 101.109.229.132 ]  
 

เรียน    คุณ เด็กน้อยพัสดุ

คำถามเดิม

   ขอสอบถามเกี่ยวกับการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากร ของก.อบตจังหวัดแห่งหนึ่ง
          มีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นเจ้าหน้าที่ระดับ ๓ (เดือนมีนาคม)
                               ๒. เป็นผู้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งบุคลากร
                               ๓. มีกรอบบุคลากรว่างอยู่
                               ๔. เงินเดือน ณ เดือนมีนาคม 8,130 คาดการณ์ว่าจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นในเดือนเมษายน เงินเดือนก็จะปรับเป็น 8,340 บาท ซึ่งถึงขั้นเงินเดือนระดับ 3  ซึ่งผลของคำสั่งเลื่อนขั้นนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2556 จะสามารถทำหนังสือรับรองบัญชีออกไปในวันที่ 1 เมษายน ได้หรือไม่ เพราะการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะออกไม่เกินวันที่ 2 เมษายน อยู่แล้ว เพราะว่าต้องรีบรับรองบัญชีค่ะเนื่องจากจะเรียกถึงอันดับที่จะได้บรรจุแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีการเรียกใช้บัญชีในเดือนเมษายน  ไม่อยากย้ายไปบรรจุใหม่ค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

คำตอบ

การขอรับรองบัญชี มันไม่ต้องเรียงตามลำดับไม่ใช่หรือครับ จะกลัวทำไม เมื่อเงินเดือน ถึงขั้นต่ำของระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี) แล้ว ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว  

ก็ทำหนังสือแจ้ง ไปยัง อบต.เจ้าของบัญชี เพื่อให้เขารับรองบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ในตำแหน่งบุคลากร  

หลังจากนั้น อบต.ของคุณ ก็เอาหนังสือรับรองบัญชี มารายงาน ขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัดของคุณ เพื่อย้าย เจ้าพนักงาน ผู้นั้น มาดำรงตำแหน่ง บุคลากร ที่ว่างอยู่ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับที่ได้เลย  

แต่หากเป็นการขอใช้บัญชี ต่างหาก ที่จะต้องเรียงตามลำดับที่


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 มี.ค. 2556 เวลา 20.50 น. [ IP : 180.180.143.159 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [47] [48] [49] [50] [51] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1929086 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com