การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
ดิฉันเป็นนักบริหารงานคลัง 6 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) ทม..... อยากไปสอบเปลี่ยนสายงานเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่เทศบาลอื่นเพื่อขึ้นบัญชีไว้
ขอเรียนถาม
1. ดิฉันสามารถไปสอบได้หรือไม่ ต้องปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ปีหรือไม่


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

วันที่ 29 ม.ค. 2556 เวลา 14.41 น. [ IP : 125.25.200.62 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

ขอสอบถามการย้ายสายงานนอกระดับควบ ในระดับเดียวกัน 6 ว ไป 6 ว
เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ดังนี้
เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤศจิกายน  2547   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  3 สังกัดกองแผนและงบประมาณ
1 พฤศจิกายน  2549   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 สังกัดกองแผนและงบประมาณ
1 พฤศจิกายน  2551  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 สังกัดกองแผนและงบประมาณ ช่วยราชการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3  มกราคม 2554   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6ว ย้ายมาสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีวุฒิปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไปแขนงคอมพิวเตอร์ (ซึ่งรับรองเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา)
มีคำสั่งแต่งตั้งให้หน้าที่ดังต่อไปนี้
อาจารย์พิเศษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คณะกรรมการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
วิทยากรฝึกอบรมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด                
คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูล เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา                                                                                         .
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ                                                                 .                                                                          
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง  
คณะกรรมการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติและราคากลางครุภัณฑ์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คำถาม
มีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ว ในระดับเดิม สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้หรือไม่
หมายเหตุ ผมได้หาข้อมูลเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) (ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549) คัดข้อมูลมาบางส่วน
ตามหลักเกณฑ์การย้ายได้กำหนดไว้ว่า
1.การย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นในระดับควบ ได้รับการายกเว้นการปฏิบัติราชการในงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนด
2.การย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกระดับควบ
  2.1 กรณีตำแหน่งเดียวกันหรือกลุ่มตำแหน่งที่กำหนดสามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกระดับควบได้ โดยประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องประเมินผลงาน
  2.2 กรณีนอกกลุ่มตำแหน่งที่กำหนด สามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกระดับควบได้โดยประเมินบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน


เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วันที่ 4 ก.พ. 2556 เวลา 16.52 น. [ IP : 125.25.249.104 ]  
 

เรียนท่านปลัด
ดิฉันปัจจุบันดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี6  อยากสอบเปลี่ยนสายงานนักบริหารอยาก
ทราบวิธีนับหน่วยกิตทางบัญชี ดิฉันจบ ปวส.เอกบัญชี  ปริญญาตรีเอกการจัดการทั่วไป
ถ้าปริญญาตรีไม่ครบ 15 หน่วยกิต นำวุฒิ ปวส.มานับรวมด้วยหรือเปล่า ช่วยตอบหน่วยคุ่
ขอบคุณมากค่ะเขียนโดย   คุณ จพง.การเงิน

วันที่ 4 ก.พ. 2556 เวลา 20.24 น. [ IP : 115.67.132.205 ]  
 

นักวิชาการเงินและบัญชี6 จะปรับตำแหน่งเป็นนักบริหารงานคลัง6(หัวหน้าฝ่ายการเงิน) เมือปรับเป็นนักบริหารงานคลัง6แล้วสามารถเปลี่ยนสายงานเป็นรองปลัดได้หรือไม่คะ


เขียนโดย   คุณ นักวิชาการเงิน

วันที่ 5 ก.พ. 2556 เวลา 14.29 น. [ IP : 203.114.124.254 ]  
 

ขอถามหน่อยนะคะ
ปัจจุบันเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 6ว จะขอปรับเป็นห้วหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีได้ตอนไหนคะหรือต้องรออีกกี่ปีคะ

เขียนโดย   คุณ นักวิชาการเงิน

วันที่ 5 ก.พ. 2556 เวลา 16.21 น. [ IP : 203.114.124.254 ]  
 

เรียน    คุณ นักวิชาการเงิน

คำถามเดิม

1. ตอนนี้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ทำงานปิดงบการเงิน จะสอบเป็นนักบริหารงานคลัง แต่เป็นห้วหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ในอนาคตข้างหน้า ถ้าตำแหน่งห้วหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีว่าง จะโอนไปเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีได้หรือไม่ค่ะ

ตอบ    

ได้ครับ  หากเป็น เทศบาล/อบต.เดียวกัน เรียกว่าการย้ายนะครับ คือย้ายไปดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานและระดับเดียวกัน   คือ นักบริหารงานการคลัง 6 หรือ 7  (หัวหน้าฝ่าย)  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 10.24 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

เรียน  คุณ จพง.การเงิน

คำถามเดิม

ดิฉันปัจจุบันดำรงตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี6  อยากสอบเปลี่ยนสายงานนักบริหารอยากทราบวิธีนับหน่วยกิตทางบัญชี ดิฉันจบ ปวส.เอกบัญชี  ปริญญาตรีเอกการจัดการทั่วไป  ถ้าปริญญาตรีไม่ครบ 15 หน่วยกิต นำวุฒิ ปวส.มานับรวมด้วยหรือเปล่า

ตอบ  

หากเป็นคุณวุฒิ ป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ปี    คุณวุฒิ ป.ตรี จะต้องศึกษาวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และคุณวุฒิ ปวส. จะต้องศึกษาวิชาบัญชี อีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  รวมเป็น 15  หน่วยกิต ได้ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 12.03 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

เรียน   คุณ จัดเก็บผู้น้อย

คำถามเดิม

ดิฉันอยากสอบถามเรื่องการสอบเปลี่ยนสายงาน ดังนี้
1.จะมีการยกเลิกการใช้บัญชีข้ามเขตจริงหรือไม่  และเมื่อไหร่

ตอบ  ยังไม่ทราบครับ

2.ถ้าขึ้นบัญชีสอบเปลี่ยนสายงานไว้ก่อนประกาศยกเลิกยังจะสามารถใช้บัญชีข้ามเขตได้หรือไม่

ตอบ  ถ้าบัญชียังไม่ครบกำหนดขึ้นบัญชี  ก็ยังใช้ได้อยู่  คงไม่มีผลย้อนหลังไปกระทบบัญชีที่ขึ้นอยู่แล้ว  

3.ตอนนี้เป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 มา 1 ปี 5 เดือน จะย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของอีก      อบต.หนึ่ง เพื่อจะไปเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งวิเคราะห์ ฯ จะทำได้ไหม และจะมีผลต่อการเลื่อน ระดับ 5 จะต้องใช้เวลากี่ปี

ตอบ   หากมีวุฒิ การศึกษาตรง ก็โอนไปได้ครับ  เรื่องการเลื่อนระดับ 5  ในสาย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ  คงไม่เสียเวลามาก คือดำรงตำแหน่ง วิเคราะห์ฯ ให้ครบ 1 ปี  เงินเดือนถึงขั้นต่ำระดับ 5  ก็เลื่อนได้  แต่มันจะไปช้า ตอนระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง เวลาเลือนระดับ 6 ว  ที่ต้องมีเวลาขั้นต่ำ 6 ปี  (วุฒิ ป.ตรี)  ซึ่งคุณจะเสียเวลาแน่ เพราะตำแหน่งเดิมไม่เกื้อกูลด้วย   ดังนั้น ให้รีบเรียนต่อ ป.โท (ตรงตำแหน่งวิเคราะห์ด้วย)   ให้จบ  จะได้เหลือเวลาขั้นต่ำ 4 ปี  

4.ในการที่กรมส่งเสริม ฯจะเปิดสอบแข่งขันจะมีการยกเลิกการสอบบัญชีเปลี่ยนสายงานหรือไม่

ตอบ  ความเห็นส่วนตัว  ไม่น่ายกเลิกได้ เพราะมันเป็นการสอบคนละประเภท คือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน  กับ การสอบแข่งขัน


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 12.57 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

เรียน   คุณ อร...เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ค่ะ

คำถามเดิม

ดิฉันเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ 4 ค่ะและตอนนี้กำลังเรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรค่ะ เพราะอยากสอบเปลี่ยนสายงาน สามารถสอบเปลี่ยนได้มั้ยคะ และจะต้องสอบตำแหน่งอะไรได้คะ

ตอบ  

ตำแหน่ง ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เช่น  ตำแหน่ง  บุคลากร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  นักพัฒนาชุมชน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  จพง.เทศกิจ  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 13.04 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 

เรียน    คุณ นุสรา

คำถามเดิม

    ดิฉันบรรจุ อบต. จพง.การเงิน 2    = 3  พ.ค.48
                                     ซี 3    =  4 พ.ค.50
                                     ซี 4    =  4 พ.ค.52
   เปลี่ยนสายงาน นวก.การเงิน   =  20 ก.ค.52
   โอนย้านมาเทศบาล                 = 1 ธ.ค.53
อยากเรียนถามว่า ดิฉันจะขึ้นซี 6 ได้  ภายใน  20 ก.ค.56 ได้หรือเปล่า หรือต้องรออีก 1ปี ปัจจุบันเงินเดือน 12,530 บาท และวุฒิ ป.ตรี การบัญชี กรุณาช่วยตอบหน่วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ  

การเลื่อนระดับนอกระดับ ควบ สาย 3   เป็นระดับ 6ว  เงื่อนไข

ก. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

ข้อ ก. นี้ หากนับตั้งแต่ระดับ 4 มา ครบ 4 ปี  ในวันที่  4 พ.ค. 56   เพราะคุณไม่ได้บอกว่า ปัจจุบันเป็น ซี 5 เมื่อไหร่  

ข.  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน นวก.การเงินและบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  โดยเอาเวลาเกื้อกูลในสาย 1 หรือ 2 มานับรวมได้ครึ่งหนึ่ง  โดยมีข้อแม้ว่า  นับได้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชีแล้ว

กรณีข้อ ข. ของคุณ คุณไม่ได้บอกว่า จบ ป.ตรี ตั้งแต่เมื่อไหร่  หากสมมุติ จบตั้งแต่บรรจุในสาย 2 คือ  3 พ.ค. 48   เวลาเกื้อกูลนับตั้งแต่เป็นระดับ 3  คือวันที่  4 พ.ค. 50  - 19 ก.ค. 52 (ก่อนเปลี่ยนสายงาน รวมเวลา 2 ปี 2 เดือน)  แล้วหารครึ่ง ได้เวลาเกื่้อกูล  1 ปี  1 เดือน โดยประมาณ

ส่วนเวลาในสายงาน ก็เริ่มนับตั้งแต่  20 ก.ค. 52  - ปัจจุบันนับง่าย ก็  20 ม.ค. 2556  ได้เวลาในสายงาน  3 ปี  6  เดือน  

เอาเวลาในสายงาน มารวมกับสายงานเกื้อกูล ได้  4 ปี  7 เดือน    ยังเหลืออีก  1 ปี 5 เดือนโดยประมาณ จะครบ  6 ปี  ครับ

ค. เงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5 ขั้น 3  

ซึ่งข้อ ค. นี้  คุณคงเกินแล้ว  

ดังนั้น  คุณต้องดำรงตำแหน่งในสายงาน นวก.เงินและบัญชี 5 ต่อไปอีกอย่างน้อย  1 ปี  5 เดือน นับจากวันที่  20  ม.ค. 56  เป็นต้นไป  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 13.26 น. [ IP : 125.26.217.247 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [41] [42] [43] [44] [45] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1933221 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com