การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 
 

เรียน  คุณ koyhaino@hotmail.com

คำถามเดิม

กรณีเป็นจพง.จัดเก็บ ระดับ5 ณ วันที่ 13 มิ.ย.54 หากเปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากร5 ณ วันที่    ธ.ค.55 จะขึ้นระดับ 6 ต้องใช้เวลาเท่าไร รายละเอียดอย่างไรขอคำชี้แจง

ตอบ   ก็ต้องดำรงตำแหน่ง เป็น บุคลากร 5  ต่อไปอย่างน้อย  6 ปี  (สำหรับมีวุฒิ ป.ตรี)   นับจาก เดือน ธ.ค. 55  เป็นต้นไป)   หรือเหลือ 4 ปี  หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตามตำแหน่ง บุคลากร  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 08.55 น. [ IP : 125.26.234.208 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด ค่ะ
คำถามเดิม
สวัสดีค่ะ...ขอรบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้ดิฉันดำรงตำแหน่ง นวก.พัสดุ 4 เรียนจบ ป.โท วุฒิรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง จะสามารถนำมาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับเป็น นวก.พัสดุ 5 ได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรบ้าง (ปล.จะครอง นวก.พัสดุ 4 ครบ 1 ปี วันที่ 14 มกราคม 2556 ตอนนี้อัตราเงินเดือนปัจจุบัน 10950)

ตอบ     คุณวุฒิ ป.โท ของ นวก.พัสดุ คือ
ได้รับปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย  ทางเศรษฐศาสตร์  
ทางสังคมศาสตร์  ด้านพาณิชยศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่นที่  ก.ท.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
แต่คุณ จบ ป.โท รัฐศาสตร์ มา มันไม่น่าจะตรงกับ คุณสมบัติตามที่ระบุ (ป.โท)  จึงไม่สามารถนำมาลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ได้ครับ

คำถามใหม่
พอดีดิฉันไปลองหาข้อมูลดู ปรากฏว่าวุฒิรัฐศาสตร์ ถือเป็นวุฒิทางสังคมศาสตร์ ตามที่ ก.พ.รับรอง และ สำนักงาน ก.ท.,ก.จ.,ก.อบต. ได้เคยมีหนังสือสั่งการที่ มท.0809.1/ว2026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 กำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ โดยกำหนดให้คุณวุฒิปริญญาในทางต่างๆของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่ ก.พ.รับรองดังต่อไปนี้ เป็น คุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
2.ปริญญาทางศิลปศาสตร์
3.ปริญญาทางการศึกษา
4.ปริญญาทางบัญชี
5.ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
6.ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
7.ปริญญาทางรัฐศาสตร์
8.ปริญญาทางครุศาสตร์
9.ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
10.ปริญญาทางสังคมวิทยา
11.ปริญญาทางนิติศาสตร์
12.ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
13.ปริญญาทางสุขศึกษา
14.ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
15.ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
16.ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
17.ปริญญาทางปรัชญา
18.ปริญญาทางภูมิศาสตร์
19.ปริญญาทางจิตวิทยา
20.ปริญญาทางอักษรศาสตร์
ในกรณีนี้ดิฉันจะสามารถนำวุฒิมาขอลดระยะเวลาได้หรือไม่คะ

เขียนโดย   คุณ นวก.พัสดุ

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 09.09 น. [ IP : 61.19.77.59 ]  
 

เรียน  คุณ นวก.พัสดุ  

ใช่ครับ ผมทราบว่า วุฒิ รัฐศาสตร์ ถือเป็นทางสังคมศาสตร์ ตามหนังสือที่คุณอ้างถึง แต่อย่าลืมว่า

ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  นวก.พัสดุ เขาบอกว่า เป็นทางสังคมศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  

ซึ่งจาก  ปริญญา ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมี 20 ด้าน จะแตกต่างกันไป ดังนั้น อาจจะต้อง หารือหรือสอบถาม ทาง ก.พ. หรือทางกรมส่งเสริม ฯ อีกครั้ง ว่า คำว่า ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชย์ศาสตร์ หมายถึง ด้านไหนบ้าง  ซึ่ง หากให้ผมพิจารณา ก็เช่น  บริหารธุรกิจ  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  

แต่เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ และอย่าเชื่อผม 100 % ควรสอบถามทาง กรมส่งเสริม กลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่ง อีกครั้งครับ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากที่สุด ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 10.17 น. [ IP : 125.26.234.208 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
ขอบคุณท่านมากค่ะ สำหรับความรู้ เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ นวก.พัสดุ

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 10.35 น. [ IP : 61.19.77.59 ]  
 

อ่านข้อหารือของคนอื่นเพื่อเป็นความรู้ให้ตัวเอง  คุณหัวหน้าสำนักเก่งมากเลยนะคะวันหลังหากมีปัญหาจะขอหารือบ้าง  อยากเก่งแบบนี้บาง แต่คงต้องให้เวลานานนนนนนนนนนนนมากคะ

เขียนโดย   คุณ บุคลากรความรู้น้อยด้อยประสบการณ์

วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 15.07 น. [ IP : 118.173.203.145 ]  
 

เรียน คุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
   .........ขอความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำค่ะ

          ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ 6ว ค่ะ
เทศบาลจะเปิดคัดเลือกนักบริหารงานทั่วไป 6  ประมาณ ก.พ.56 ค่ะ
หนูสามารถไปสมัครสอบคัดเลือกได้หรือไม่????
หนูเรียนจบ......... ปวส.การตลาด  และเรียนต่อ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ ค่ะ
ดูคุณสมบัตินักบริหารงานทั่วไปแล้ว...หนูว่าไปไม่ได้
ท่านหัวหน้าสำนักปลัดมีคำแนะนำอย่างไรบ้างค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ


เขียนโดย   คุณ จพง.จัดเก็บ 6ว ค่ะ

วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 10.41 น. [ IP : 223.207.140.96 ]  
 

เรียน  คุณ จพง.จัดเก็บ 6ว

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ

2. ได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  6  หรือที่  ก.ท.เทียบเท่า  และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ  งานทะเบียนและบัตร       งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบาย      และแผน  งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  จากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กล่าวครอบคลุม ดังนี้

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ซึ่งลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงาน หลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน   งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


ดังนั้น  คุณจบ ป.ตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  มันก็ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แล้วครับ ส่วนต้องปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านอื่นๆ  ฯลฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี  ผมเชื่อว่า  จากงานบริหารทั่วไป  ที่ผมอ้างถึง จะเห็นว่า  ก่อนคุณจะเป็น ซี 6  คุณเคยทำมาแล้วทั้งนั้นในเรื่องเหล่านี้  

ไม่อย่างนั้น คนที่ทำงานสายงานคลัง สายงานช่าง สายงานพยาบาล   นักวิชาการต่างๆ   คงไม่มีสิทธิเป็นนักบริหารงานทั่วไป มั้ง  

ข้อแนะนำของผม คือ คุณมีสิทธิไปสอบคัดเลือกฯ ได้ครับ  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 11.29 น. [ IP : 182.52.106.78 ]  
 

ขอรบกวนสอบถาม หน.สป.ทต.ตะกุด ดังนี้นะคะ
ข้อที่  1
-15 พ.ค.53 เป็น จพง.ธุรการ3
- 28 ก.ย.54 เป็น นักวิชาการศึกษา 3
-28 ก.ย.55 เป็น นักวิชการการศึกษา 4
- จบ ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ 26 ตค. 55 จะขึ้นเป็น 5 โดยใช้ วุฒิ ปโท ต้องวันที่ 26 ตค 56 ใช่ไม๊คะ

ข้อ 2 แล้วตอนขึ้น  6 ต้องเสียเวลา นานไม๊คะ

ข้อ 3 แล้วถ้าตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 6 มีวุฒิ ป.ตรีศิลปศาสตร์(การจัดการ) มี ปโท รัฐประศาสตนศาตร์ จะสมัครสอบได้ไม๊คะ

รบกวนหัวหน้าหน่อยค่ะ

เขียนโดย   คุณ นวศ อยุธยา

วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 15.50 น. [ IP : 125.26.167.231 ]  
 

ขอบคุณค่ะ......สำหรับคำแนะนำ  
หนูขอเรียนถาม.... ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด ต่อนะคะ
...หนูเดินไปถามบุคากร...เค้าบอกว่าสายงานจัดเก็บรายได้...ไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ที่มีได้แก่...บุคคลได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ  งานทะเบียนและบัตร       งานประชาสัมพันธ์  งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบาย      และแผน  งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี.....แต่งานจัดเก็บรายได้ไม่มีระบุไว้ค่ะ.....หนูตอบไปว่า....หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องงัยคะ....แต่เค้าตอบว่างานอื่นกรมไม่มีบอกว่าอะไร...คุณสมบัติหนูไม่มีที่จะสมัครได้....หนูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเค้างัยดีค่ะ
...ขอคำแนะนำให้ จัดเก็บรายได้ 6ว ผู้รอความหวังด้วยนะคะ...ขอบคุรค่ะ

เขียนโดย   คุณ จพง.จัดเก็บ 6ว

วันที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 15.56 น. [ IP : 223.207.140.96 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ดิฉันตำแหน่ง จพง. จัดเก็บรายได้ 5  จบ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ถ้าจะสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ ได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้ จะสามารถสอบเปลี่ยนสายงานใดได้บ้างคะ

เขียนโดย   คุณ จพง.จัดเก็บรายได้

วันที่ 18 พ.ย. 2555 เวลา 19.57 น. [ IP : 101.51.216.159 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [26] [27] [28] [29] [30] ....หน้าสุดท้าย >> [89]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1926743 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com