การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
 

เรียน  คุณจิ

คำถามเดิม
  
    ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ บรรจุ เมื่อ ปี 2542 อัตราเงินเดือนตอนนี้ 11,630 บาท เรียน ป.ตรี วุฒิ รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ปฎิบัตหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะปรับปรุงตำแหน่งที่เริ่มจากระดับ 3  อะไรได้บ้างคะ (ที่ อบต. มีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ),นักวิชาการศึกษา,บุคลากรแล้ว) ถ้าหากจะไปอยู่สำนักงานปลัด ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปลัดไม่เห็นด้วย มีแนวทางอย่างไรบ้างคะ  

คำตอบ

ตำแหน่ง ที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ป.ตรี รปศ.  นอกจากที่มีอยู่แล้ว เช่น  ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์   ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  และตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเทศกิจ  ลองเลือกดูครับ แต่ยังไง ต้องดูหนังสือ ว121 ประกอบด้วยครับ  

                  ส่วนตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  ที่ปลัดไม่เห็นด้วยนั้น  ต่อให้เห็นด้วย ก็ปรับปรุงไม่ได้ครับ  เพราะวุฒิ ป.ตรี รปศ. (การปกครองท้องถิ่น) มันไม่ตรงกับ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์    ที่กำหนดไว้ว่า

                   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา  จิตวิทยา  หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 09.35 น. [ IP : 125.26.234.55 ]  
 

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลตะกุดมาก ๆ คะ  

เขียนโดย   คุณ ลูกจ้างประจำ อบต.

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 16.16 น. [ IP : 118.172.247.194 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
ขอขอบคุณมากคะที่ตอบคำถาม เพราะตอนนี้เครียดมากที่อื่นเขาปรับปรุงกันหมดแล้วคะ ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ   ลืมบอกไปว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์มีอยู่แล้ว ถ้าหากว่าจะปรับปรุงจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการคลังจะมีแนวทางเป็นไปได้ได้มั้ยคะ

เขียนโดย   คุณ คุณจิ

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 21.55 น. [ IP : 118.173.7.121 ]  
 

เรียน  คุณจิ

คำถามเดิม

ถ้าหากว่าจะปรับปรุงจากตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการคลัง จะมีแนวทางเป็นไปได้ได้มั้ยคะ

คำตอบ

จาก หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5 / ว 121  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553   ได้พูดถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องการปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำไว้โดยสรุปว่า   \\\" กำหนดให้ลูกจ้างประจำของ อปท. สามารถปรับปรุงตำแหน่งได้ หากลูกจ้างประจำผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนในหมวดชื่อตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และอปท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลนั้นแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง อันจะเป็นประโยชน์แก่ อปท. โดยการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากของงานและปริมาณงาน รวมถึงจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่มีอยู่ และปฏิบัติงานในลักษณะงาน (ตำแหน่ง) ที่จะปรับปรุงด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นของ อปท.อย่างแท้จริง โดยต้องขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด

                       หากถามผม ส่วนการคลัง ไม่ควรมีตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพราะมันไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  มันควรอยู่ที่สำนักปลัด มากกว่า (กรณีเป็น อบต.ขนาดเล็ก และมีคนอยู่ไม่มาก  กรณีของคุณ ผมกลัว ก.จังหวัดจะไม่ให้ผ่าน

                     แต่หากเป็น อบต.ขนาดใหญ่  หรือเทศบาลขนาดใหญ่ นั้น ยังพอมีความสมเหตุสมผล ที่จะมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อช่วยดูแลด้าน งานธุรการ งานสรรบรรณ ได้)  

                      ข้อแนะนำของผม คุณไม่ลอง ปรับปรุงตำแหน่ง เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  หรือตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ล่ะครับ (หาเหตุผลให้เพียงพอตาม ว 121 ด้วยนะครับ)      ส่วนพอปรับปรุงตำแหน่งแล้ว ก็มีคำสั่งภายใน ให้มาปฏิบัติงานที่ ส่วนการคลังตามเดิม ก็ได้  ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดด้วย (กรณีมีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ภายในของลูกจ้างประจำ)  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 22.54 น. [ IP : 125.26.215.121 ]  
 

เรียน  คุณจิ

                  ผมสงสัย ที่คุณบอกว่า จนท.วิเคราะห์ มีอยู่แล้ว  ที่มีอยู่แล้ว ของคุณนี้ เป็นลูกจ้างประจำหรือเปล่า หรือเป็น พนักงานส่วนตำบล   หากที่มีอยู่แล้ว เป็นพนักงานส่วนตำบล ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ คุณ ก็ปรับปรุงตำแหน่ง เป็นชื่อตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ ได้นะครับ ไม่ใช่ว่า ตำแหน่ง นั้น (พนักงาน) มีผู้ดำรงตำแหน่งแล้ว จะไม่สามารถปรับปรุงตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ซ้ำกันไม่ได้  หาก อบต.คุณ มีปริมาณงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จำเป็นต้องมีผุ้รับผิดชอบ เพิ่มขึ้น  ตาม หนังสือ  ว121  และคุณมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  (รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ด้วย ที่ผมไม่ทราบละเอียดว่า ตำแหน่งมีอยู่แล้ว ของคุณ นี้ ตำแหน่ง พนักงาน หรือเปล่า  ) คุณสามารถปรับปรุงตำแหน่ง ได้ครับ   ส่วนความสมเหตุสมผลที่จะปรับปรุงเป็นตำแหน่ง นั้นๆ  หากคุณไม่ได้ทำงานในสำนักปลัด ทำแต่ส่วนการคลัง ก็คงต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง หรือมอบหมายงานให้ปฏิบัติให้เหมาะสม  กับตำแหน่ง ที่จะปรับปรุง ซึ่งคุณต้องทำให้มีขึ้นมาครับ  (ไม่ขออธิบายนะครับว่าจะทำให้มีขึ้นได้อย่างไร)

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 15 พ.ค. 2555 เวลา 23.06 น. [ IP : 125.26.215.121 ]  
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด  
         ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ อบต.บางปลาร้า จ.ปราจีนบุรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิที่ใช้บรรจุครั้งแรกก็วุฒิปริญญาตรีเพราะไม่มีวุติอื่น  บรรจุปี 2540 จบปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (บัญชี) สามารถปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี ได้หรือไม่ ดิฉันทำงานเกี่ยวกับบัญชีมาโดยตลอด 14  ปี เพื่อต้องการรับเงินเดือน  15,000  บาท  ได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ คุณ เปิ้ล

วันที่ 16 พ.ค. 2555 เวลา 15.58 น. [ IP : 118.175.177.113 ]  
 


เรียน   คุณเปิ้ล

คำถามเดิม
  
         ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ อบต.บางปลาร้า จ.ปราจีนบุรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิที่ใช้บรรจุครั้งแรกก็วุฒิปริญญาตรีเพราะไม่มีวุติอื่น  บรรจุปี 2540 จบปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (บัญชี) สามารถปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี ได้หรือไม่ ดิฉันทำงานเกี่ยวกับบัญชีมาโดยตลอด 14  ปี เพื่อต้องการรับเงินเดือน  15,000  บาท  ได้หรือไม่

คำตอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  อบต. กำหนดไว้ ดังนี้
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                    ดังนั้น หาก วุฒิการศึกษา และสถาบันศึกษาของคุณ  ก.พ. ถือว่าเป็นคุณวุฒิตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตามที่ผมอ้างถึงข้างต้น ก็สามารถปรับปรุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้แน่นอน  ตามหนังสือ ว 121  

                        สำหรับจะรู้ได้อย่างไร ว่า ก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา ดังกล่าว เป็นคุณวุฒิทางอะไรนั้น ให้คุณไปขอทาง งานการเจ้าหน้าที่  ของอบต.คุณ หรือ ที่ ท้องถิ่นจังหวัด  ซึ่งเขาจะมีคู่มือ ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันการศึกษาภาครัฐ ที่ ก.พ.รับรอง เล่มสีเขียว  ส่วน สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน ที่ ก.พ.รับรอง เล่มสีน้ำเงิน   ในเล่มจะบอกเรียงตามสถาบันการศึกษา และให้ดูว่า เป็นปริญญาอะไร  เขาก็จะบอกว่าเป็นคุณวุฒิทางอะไร  ลองหาดูนะครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 17 พ.ค. 2555 เวลา 08.30 น. [ IP : 125.26.214.236 ]  
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด
          1.วุฒิปริญญาตรีของดิฉัน ก.พ. รับรอง
          2. ดิฉันได้รับเงินเดือน  12,310  บาท
          3. ถ้าดิฉันปรับปรุงตำแหน่งแล้ว มีโอกาศได้รับ  15,000  บาท  หรือไม่
          

เขียนโดย   คุณ คุณเปิ้ล

วันที่ 17 พ.ค. 2555 เวลา 10.35 น. [ IP : 118.175.177.113 ]  
 

เรียน  คุณเปิ้ล

           หากได้ตรวจสอบแล้ว วุฒิการศึกษาของคุณ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิ ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ก็สามารถปรับปรุงตำแหน่ง เป็น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้ครับ  

               ส่วนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ป.ตรี  (15,000)  บาท  ต้องรอให้ ก.กลาง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ออกมาก่อนครับ ตอนนี้ยังไม่ประกาศออกมา  ล่าสุด ที่ประกาศออกมา ก็เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ที่ปรับขยายระดับเพดานขึ้น ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตะกุด

วันที่ 17 พ.ค. 2555 เวลา 13.43 น. [ IP : 125.26.214.236 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
ผมอยู่โคราช เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง ขอปรับเป็นพนักงานขับรถได้มั๊ยครับ มีวุฒิ มศ5 สามารถทำได้มั๊ยครับ แล้วรบกวนข้อมูลการปรับปรุงตำแหน่งด้วยนะครับ เมล์  ree501@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ นักการลูกจ้างประจำ

วันที่ 18 พ.ค. 2555 เวลา 10.27 น. [ IP : 118.174.133.166 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [15] [16] [17] [18] [19] ....หน้าสุดท้าย >> [76]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1936396 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com