เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน
 

เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัด
ดิฉันอยากทราบขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้านกรณี กู้เงินมาสร้างบ้าน โดยกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์และมาดำเนินการสร้างบ้านในพื้นที่ ที่รับราชการ ดิฉันตรวจสอบสิทธิแล้วสามารถเบิกได้ตามสิทธิ แต่ยังไม่ทราบขั้นตอน การขอเบิกกับ อบต.คะ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ กรณีเอาใบเสร็จรับเงินชำระค่าสร้างบ้านมาเบิกกับ อบต.ค่ะ

เขียนโดย   คุณ ฐิติรัตน์

วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 09.06 น. [ IP : 1.179.136.117 ]  
 

เรียน  คุณฐิติรัตน์

ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296  ลงวันที่  25 มกราคม  2550  

สรุปสาระสำคัญ คร่าวๆ  คือ  

ขั้นตอนแรก ยื่นขอเบิกเงิน ทำได้ตามขั้นตอนคือ

1. ยื่นแบบคำขอรับค่าเช่าบ้าน ( แบบ 6005)  ต่อ ผู้รับรองการใช้สิทธิ
2. เอกสารประกอบด้วย
    สัญญาเช่าบ้าน หรือ สัญญาเช่าซื้อ หรือ สัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน หรือ หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)


ผู้รับรองการใช้สิทธิ  ได้แก่  

- หัวหน้าหน่วยงาน (ระดับ 6 ขึ้นไป)   รับรองให้กับข้าราชการ ที่ระดับไม่สูงกว่าระดับ 6  

ขั้นตอนที่  2  

การอนุมัติเป็นอำนาจของนายกฯ  โดยให้ดำเนินการ คือ

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน  ตรวจสอบข้อเท็จจริง ( เช่าอยู่จริง ,หรืออัตราค่าเช่า หรือ  วงเงินกู้)

- ทำรายงานการตรวจสอบ เสนอนายกฯ

ขั้นตอนที่  3  

การเบิกจ่ายเงิน

- ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ  6006
- หลักฐานการชำระเงิน
- การเบิกจ่าย เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ที่ได้รับแบบ ( แบบ 6006)


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 11.32 น. [ IP : 182.52.110.154 ]  
 

เรียนท่าน หน.สป.
ผมได้เช่าซื้อบ้านกับ ธอส. แต่อยู่คนล่ะอำเภอกับที่ทำงาน ตอนนี้ผมเบิกค่าเช่าบ้านอยู่จึงอยากทราบว่า ผมจะสามารถ เปลี่ยนจากค่าเช่าบ้านเป็น ค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ครับ เพราะว่าบ้านกับที่ทำงานอยู่ * * * งกันประมาณ 60 กม. คนละอำเภอกับที่ทำงานครับ ขอบคุณครับ


เขียนโดย   คุณ ผู้น้อย

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 11.30 น. [ IP : 182.52.88.208 ]  
 

เรียนท่านหัวหน้าสำนักปลัด
เราต้องเข้าอยู่บ้านก่อนหรือไม่คะ ถึงทำเรื่องเบิก และเราเบิกย้อนหลังได้ไหม คือเอาใบเสร็จรับเงินขำระค่ะงวดมารวมกันตั้งแต่งวดแรกที่จ่ายกับธนาคาร และมารวมเบิกเมื่อ มีการตรวจสอบเสร็จ และนายกอนุมัติ

เขียนโดย   คุณ ฐิติรัตน์

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 13.14 น. [ IP : 1.179.136.117 ]  
 

เรียน   คุณ ผู้น้อย

คำถามเดิม

ผมได้เช่าซื้อบ้านกับ ธอส. แต่อยู่คนล่ะอำเภอกับที่ทำงาน ตอนนี้ผมเบิกค่าเช่าบ้านอยู่จึงอยากทราบว่า ผมจะสามารถ เปลี่ยนจากค่าเช่าบ้านเป็น ค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ครับ เพราะว่าบ้านกับที่ทำงานอยู่ * * * งกันประมาณ 60 กม. คนละอำเภอกับที่ทำงานครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ไม่ได้ครับ คุณจะต้อง ปฏิบัติงานอยู่ในท้องที่ (อำเภอ) เดียวกันกับ บ้านที่เช่าซื้อ   แต่ต่อมา หากต้องโอน หรือย้าย ไปอำเภออื่น หรือจังหวัดอื่น ก็สามารถนำเอาใบเสร็จการผ่อนชำระ มาเบิกแทนค่าเช่าบ้านได้ครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 26 ส.ค. 2556 เวลา 20.35 น. [ IP : 125.26.230.96 ]  
 

เรียน   คุณ ฐิติรัตน์

คำถามเดิม

เราต้องเข้าอยู่บ้านก่อนหรือไม่คะ ถึงทำเรื่องเบิก และเราเบิกย้อนหลังได้ไหม คือเอาใบเสร็จรับเงินขำระค่ะงวดมารวมกันตั้งแต่งวดแรกที่จ่ายกับธนาคาร และมารวมเบิกเมื่อ มีการตรวจสอบเสร็จ และนายกอนุมัติ

ตอบ  

การเบิกค่าเช่าซื้อ เพื่อผ่อนชำระบ้าน นั้น สิทธิจะเกิด เมื่อบ้านได้สร้างเสร็จและมีการเข้าอยู่จริงในบ้านหลังนั้น  เพราะ อบต.หรือเทศบาล จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อบ้าน  ดังนั้น หากคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ในระหว่างที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จ ยังไม่เข้าอยู่  ก็สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไปก่อนได้ครับ

ส่วนการเบิกสามารถเบิกย้อนหลัง รวมกันหลายๆ เดือนได้ครับ  แม้จะข้ามปีงบประมาณก็ตาม  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2556 เวลา 08.36 น. [ IP : 182.52.111.229 ]  
 

ผมได้ย้ายจากเทศบาลมาอยู่  อบต  ผมจะขอค่าเช่าซื้อบ้าน ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าครับ  เรื่องมีอยู่ว่า
แฟนผมเป็นครู (แฟนผมเบิกค่าเช่าไม่ได้) ได้เช่าซื้อบ้านแล้วผ่อนกับ ธอส. แต่บ้านที่ซื้ออยู่คนล่ะอำเภอกับที่ทำงาน แต่อยู่จังหวัดเดียวกัน  ผมจะสามารถ เบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ครับ เพราะว่าบ้านกับที่ทำงานอยู่  * * * งกันประมาณ 44 กม. ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ อบต

วันที่ 27 ส.ค. 2556 เวลา 09.37 น. [ IP : 101.51.180.139 ]  
 

เรียน  คุณ อบต.

การจะเบิกค่าเช่าซื้อ ผ่อนชำระบ้านนั้น  บ้านที่เช่าซื้อ จะต้องอยู่ในท้องที่ (อำเภอ) ที่คุณทำงานอยู่เท่านั้น ในการใช้สิทธิครั้งแรก

ดังนั้นในกรณีของคุณ  หากมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ก็คงต้องใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เท่านั้น  แต่หากเมื่อใด ได้โอนมาอยู่ในอำเภอเดียวกับบ้านที่เช่าซื้อ และยังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระอยู่   ก็สามารถเปลี่ยนเป็น การเบิกค่าเช่าซื้อแทนได้ ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2556 เวลา 21.43 น. [ IP : 49.231.114.211 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ
เงินเพิ่มพื้นที่การสู้รบสามสารถนำมารวมกับเงินเดือนเพื่อดูขั้นที่แท้จริงของตัวเองแล้วนำขั้นที่ได้มาขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเปล่าคะ
คือ เงินเดือนตอนนี้ 13,160 ขั้นที่ 5 ,  เงินเพิ่มการสู้รบ ได้ 650 รวมกันแล้ว ได้ 13,810 บาท เทียบได้กับขั้นที่ 6 ซึ่งขั้นที่ 6 เบิกได้ 2,400 (จากเดิม 1,950 บาท) ใช่หรือเปล่าคะ
ขอบคุณมากคะ

เขียนโดย   คุณ ANIPHORN

วันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา 10.12 น. [ IP : 113.53.209.219 ]  
 

เรียน    คุณ ANIPHORN

กรณีคำถามของคุณ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆ ครับ ต้องรบกวนลองสอบถามทาง กรมส่งเสริมฯ ดูจะชัดเจนกว่านะครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา 00.53 น. [ IP : 125.26.210.168 ]  
 

เรียนสอบถาม ดังนี้ค่ะ เรื่องค่าเช่าบ้าน ในกรณีบรรจุครั้งแรก อบต. ในอำเภอ ก. แล้วได้กู้ร่วมซื้อบ้านที่อำเภอ ก. ต่อมาได้โอน (ย้าย) มาที่ อบต. ในอำเภอ ข.  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน คือทาง อบต.ไม่จัดที่พักให้ และไม่มีเคหะสถานของตนเองในอำเภอ ข. อยากทราบว่าเบิกค่าเช่าบ้าน โดยใช้การทำสัญญาเช่าบ้านที่กู้ร่วมซื้อบ้านได้หรือไม่ค่ะ                        

เขียนโดย   คุณ ผู้น้อย อยากรู้

วันที่ 11 มี.ค. 2557 เวลา 21.49 น. [ IP : 171.100.2.82 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1936729 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com