เจ้าพนักงานธุรการ6ว สามารถสอบคัดเลือกเป็นนักบริหารการศึกษา6 ได้หรือไม่
 
 

เรียน   คุณ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

คำถามเดิม

เจ้าพนักงานธุรการ
- ปี 2538 บรรจุเป็นเสมียนพิมพ์ดีด
- ปี 2548 จบ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทียบโอนเป็น จพ.ธุรการ4 เมื่อ 1 ก.ค.2551
- ปรับเป็น จพ.ธุรการ5 เมื่อ 30 ก.ย.2551
- ปี 2554 จบ ป.โท บริหารการศึกษา
- ปัจจุบันเงินเดือน 20,310 บาท สังกัด กองการศึกษา ของ ทต.

คำถาม คือ

1. สามารถเลื่อนเป็น จพ.ธุรการ6ว.เมื่อไหร่?

ตอบ

การจะเลื่อนระดับเป็นตำแหน่ง จพง.ธุรการ 6 ว  ต้องเข้าเงื่อนไขอยู่ 3 เงื่อนไขคือ

เงื่อนไข (1)  

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5  หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   หรือ  

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 4  หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและ งานสารบรรณหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ดังนั้นจากเงื่อนไข ข้อ (1)  

เป็นระดับ 5 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี  คุณมีคุณสมบัติครบ ไม่ก่อนวันที่  30 ก.ย. 53

หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี คุณมีคุณสมบัติครบไม่ก่อนวันที่  1 ก.ค. 55   (กรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเทียบคุณเป็น จพง.ธุรการ 4 แต่จริงๆ ให้เป็นระดับ 4 ตั้งแต่เมื่อไหร่)  แต่ช้าสุด ก็คงไม่ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 55 อยู่ดี

ดังนั้นเงื่อนไขข้อ (1) นี้  เลือกพิจารณาในคุณสมบัติที่ครบเร็วที่สุด คือ ไม่ก่อนวันที่  30 ก.ย. 53

เงื่อนไข (2)  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน ธุรการ หรือสายงานที่เกี่ยข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

จากข้อมูลของคุณ เฉพาะตอนโอนมาเป็น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คือตั้งแต่วันที่  1 ก.ค. 51  จนถึงปัจจุบัน  ณ  1 พ.ค. 56  ได้  4 ปี  10 เดือน  ยังเหลือเวลาขั้นต่ำที่ต้องดำรงตำแหน่ง อีก  3 ปี 2 เดือน  

แต่จากข้อมูล  คุณเคยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เสมียน  ซึ่งหากพิจารณาจาก หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 25  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549  และตารางเทียบระยะเวลาดำรงตำแหน่ง แนบท้ายหนังสือ ที่ มท 089.2/ว 26  ลงวันที่ 13 ก.พ. 52  แล้ว ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  กับ ทหาร ตำแหน่ง เสมียน หรือเสมียนธุรการ หรือ ผู้ได้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ  เทียบได้ 100% ของระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ดังนั้น  จากข้อมูลดังกล่าว จึงสามารถนำระยะเวลาตอนเป็น เสมียน ของคุณ มานับรวมได้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ  ซึ่งหากคุณรับผิดชอบด้านนี้มาโดยตลอด ระยะเวลาขั้นต่ำที่ ยังขาดอยู่   3 ปี  2 เดือน  จึงครบแล้ว  ในเงื่อนไขข้อ (2) นี้

เงื่อนไข (3) สุดท้าย คือเงินเดือนปี งบที่แล้วมาและปีงบปัจจุบัน ต้อบไม่ต่ำกว่าขั้น 11,920  บาท  

จากข้อมูลของคุณ  ตามข้อ (3) จึงครบแล้ว  เพราะเกินมาเยอะเลย  

ดังนั้นจากข้อมูล ของคุณจึงครบเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อแล้ว  จึงควรให้เทศบาล ดำเนินการ คือ

1. ทำเรื่องขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัด เพื่อปรับขยายระดับตำแหน่ง  จพง.ธุรการ 5 เป็น จพง.ธุรการ 6ว ก่อน  

2. เมื่อ ก.จังหวัด เห็นชอบแล้ว  เทศบาล ก็มาประกาศ ขยายระดับตำแหน่ง  

3. หลังจากนั้น ก็ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ มาประเมินบุคคลและผลงานของคุณ  เพื่อเลื่อนระดับ ต่อไป  

คำถามต่อมา

2. เมื่อเลื่อนเป็น จพ.ธุรการ6ว. แล้ว มีคุณสมบัติสอบคัดเลือกเป็นนักบริหารการศึกษา 6 และนักบริหารงานทั่วไป 6 ได้หรือไม่ ?

ตอบ

สำหรับ ข้อนี้  ที่ผมตอบช้า  ก็เพราะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา แล้ว  สรุปได้ดังนี้  

ก. จากวุฒิ การศึกษาของ คุณ และตำแหน่ง ที่รับผิดชอบ มีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 ได้ครับ

ข. จากวุฒิการศึกษา และตำแหน่ง ของคุณ ไม่มีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา 6 ได้ ครับ  เหตุผล คือ

ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา  6  บุคคลที่มีคุณสมบัติ  สอบได้คือ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา เท่านั้น  

บุคลการทางการศึกษา หมายถึง ตำแหน่งอะไร บ้าง  คือ

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์    สันทนาการ  นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการวัฒนธรรม  บรรณารักษ์  เจ้าพนักงานห้องสมุด  จพง.ศูนย์เยาวชน  จนท.ห้องสมุด  จนท.ศูนย์เยาวชน

ผมอ้างอิง จาก ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่  5 ม.ค. 50


3. ระหว่างนักบริหารการศึกษา 6 และนักบริหารงานทั่วไป 6 ตำแหน่งไหนที่เอื้อประโยชน์ต่อกระผมมากที่สุด

ตอบ  

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ครับ เพราะคุณมีสิทธิสอบ  แต่ ตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา คุณไม่มีสิทธิสอบ  

หวังว่าคำตอบ ของผม คงชัดเจนนะครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 25 พ.ค. 2556 เวลา 01.00 น. [ IP : 125.26.221.194 ]  
 

ขอบคุณมากครับ...ขอบคุณจริงๆ
แต่ก็เสียดายที่จบบริหารการศึกษามาแต่ไม่ได้ใช้

เขียนโดย   คุณ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

วันที่ 25 พ.ค. 2556 เวลา 20.03 น. [ IP : 1.1.209.101 ]  
 

เจ้าพนักงานธุรการ 6ว สามารถเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นได้อีกมั๊ย หากตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป กรอบไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากต้องขออนุมัติ กท. ซึ่งผ่านยากมาก ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ หรือเคยมีเคสแบบนี้บ้างมั๊ย หากเรามีข้อแม้ด้วยว่าไม่ต้องย้ายไปที่อื่น เนื่องจากมีครอบครัวที่นี่แล้ว

เขียนโดย   คุณ wann

วันที่ 30 มิ.ย. 2556 เวลา 10.44 น. [ IP : 118.173.253.246 ]  
 

ตกลง   เจ้าพนักงานธุรการ6ว สามารถสอบคัดเลือกเป็นนักบริหารการศึกษา6 ได้หรือไม่ ... ไม่กระจ่างซะที  

เขียนโดย   คุณ อยากรู้

วันที่ 4 ก.ค. 2556 เวลา 12.31 น. [ IP : 125.27.138.86 ]  
 

จะสอบได้ต้องอยู่สายงานเดียวกัน  และ6ว       100%

เขียนโดย   คุณ 007

วันที่ 19 ก.ค. 2556 เวลา 11.12 น. [ IP : 182.52.50.182 ]  
 

ธุรการ๖ว ไม่สามารถสอบคัดเลือกเป็นนักบริหารการศึกษา๖ได้.....ฟันธง

เขียนโดย   คุณ จพ.ธุรการ๖ว ตัวจริง

วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 14.48 น. [ IP : 110.78.150.2 ]  
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 6 มีคุณสมบัติสอบนักบริหารการศึกษาได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

วันที่ 29 ก.ค. 2556 เวลา 22.20 น. [ IP : 118.175.148.10 ]  
 

ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้ เพราะจบโททางการศึกษา และถ้าทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา 1 ปี ก็ขึ้นได้ค่ะ
http://www.local.moi.go.th/sao%20standard_files/sao%206.pdf

เขียนโดย   คุณ ผู้รู้

วันที่ 8 ส.ค. 2556 เวลา 16.58 น. [ IP : 1.179.152.49 ]  
 

ความแตกต่างการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ระหว่าง อบต.กับเทศบาล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ๖ ของ อบต.

1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.กำ หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำ แหน่งนี้ได้ และ
2. ดำ รงตำ แหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่า โดยต้องปฏิบัติงานทางด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ๖ ของ เทศบาล

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดให้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. ดำรงตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือดำรงตำแหน่งอื่น ในระดับ 6 ที่ ก.ท.เทียบเท่า โดยจะต้องเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ เทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท ก.ท. กำหนด
เขียนโดย   คุณ ผู้ชี้แนะ

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 08.56 น. [ IP : 61.7.178.238 ]  
 

ในข้อ ๒ ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ๖ ทั้ง อบต.และเทศบาล มีความแตกต่างกัน
ในส่วนของ อบต.ตามข้อ ๒ เป็นไปตามที่คุณผู้รู้ตอบใช่หรือไม่?

เขียนโดย   คุณ ผู้ชี้แนะ

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 11.31 น. [ IP : 110.77.219.247 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] [4]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1930818 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com