การใช้ ป.โท ปรับลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง
 
 

เรียน  คุณ ประนอม สุพรม

คำถามเดิมโดยสรุป

ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  3 เมื่อวันที่  18  มกราคม  2553  ถึง  28  กุมภาพันธ์  2554  

ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาพัสดุ ระดับ ๓    เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2554  

ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4 เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2555
เงินเดือนปัจจุบัน 10,440.-บาท  (บัญชีเดิม)

ข้อ 1. จะเลื่อนระดับ  5  ได้เมื่อไหร่ค่ะ  มีคุณวุฒิ  ป.โท ค่ะ

ตอบ

เงื่อนไขการเลื่อนระดับในระดับควบขั้นสูง ของสาย 3 จากระดับ 4 เป็นระดับ 5 มีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ

1. ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  (จาก 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง)  

เงื่อนไขข้อ 1 นี้  จึงแยกประเด็นเป็น 2 ประเด็น  คือ
ก. ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  คุณจะครบไม่ก่อนวันที่  
    1 มีนาคม  2557  หรือ

ข. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  (ลดเหลือ 3 ปี) เพราะมีวุฒิ ป.โท  คุณจะครบไม่ก่อนวันที่ 18 ม.ค. 56  

แต่คุณเพิ่งจบ ป.โท วันที่ 6 มิ.ย. 56  ดังนั้น ข้อ ข. จึงครบไม่ก่อนจบ ป.โท คือ 6 มิ.ย. 56

ในเงื่อนไขข้อ 1 นี้  ระหว่างข้อ ก. กับ ข. เราเลือกเอาเวลาที่มีคุณสมบัติครบเร็วที่สุด เพราะใช้คำว่าหรือ  ดังนั้นจึงเลือกครบไม่ก่อนวันที่   6 มิ.ย. 56

เงื่อนไขข้อ 2   เงินเดือนปัจจุบัน ต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ 5 ซึ่งคือ 10,700  บาท

ดังนั้น หากใช้หลักเกณฑ์เดิม ไม่นับเอาเงินเพิ่มคุณวุฒิ ตามบัญชีใหม่มาใช้ คุณยังขาดขั้นเงินเดือนอีก ครึ่งขั้น จะถึงขั้นต่ำของ ระดับ 5  

ซึ่งเรื่องนี้ ผมได้เคยแจ้งแล้วว่า  ให้รอแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมฯ ก่อนว่าจะถือว่าพอใช้บัญชีใหม่แล้ว ขั้นต่ำของระดับ 5 ยังใช้อัตรา  10,700 บาทเหมือนเดิมหรือไม่  หรือเปลี่ยนเกณฑ์หรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่เปลี่ยน ก็เลื่อนระดับได้เลย เพราะคุณสมบัติจะครบทั้ง 2 เงื่อนไขแล้ว  

ดังนั้น หากคุณไม่รอ  ก็สามารถโทร สอบถามไปยัง กรมส่งเสริมฯ ที่ส่วนประสานและมาตรฐานการถ่ายโอนตำแหน่ง  ( ผอ.ชนินทร์ หรือ หน.ปิยะ) ก่อนก็ได้ครับ ว่าเลื่อนระดับได้เลยหรือไม่  กรณีนี้ ผมตอบไม่ได้เช่นกันครับ


ข้อ 2. จะเลื่อนระดับ  6  ได้เมื่อไหร่ค่ะ

ตอบ  

การเลื่อนระดับ นอกระดับควบ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์)
จะมีเงื่อนไขเพิ่มเป็น 3 เงื่อนไข  ซึ่งผมจะแจ้งเงื่อนไขให้ทราบ แต่คงต้องบอกไว้ก่อนว่า การเลื่อนระดับนอกระดับควบ ซี 6 ซี 7  มันมีปัจจัย ตัวอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากเงื่อนไข 3 เงื่อนไขแล้ว  

ดังนั้น  จึงไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่า จะเลื่อนระดับได้วันไหน  เช่น  

การเลื่อนระดับ ในระดับควบสาย 3 คือ ซี 3 เป็น ซี 4  หรือ ซี 4 เป็นซี 5 นั้น เลื่อนระดับได้ไม่ก่อนวันที่ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมิน  

แต่การเลื่อนระดับนอกระดับควบ สาย 3  จากระดับ 5 เป็นระดับ 6  เลื่อนได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการประเมินผลงานประเมินฯ ผลงานของคุณ  

เลื่อนระดับ 7ว  เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขแล้ว จะต้องขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัด ในการปรับขยายระดับตำแหน่ง จากระดับ 6 เป็น 7 ก่อน  จากนั้น ก็แต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินผลงาน และเลื่อนระดับได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ฯ

ดังนั้น การจะพิจารณาว่าจะเลื่อนระดับวันไหน ของตำแหน่งนอกระดับควบ เป็นระดับ 6 หรือ 7  จึงบอกวันที่แน่นอนไม่ได้ครับ ต้องดูไปทีละระดับ  

เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

เงื่อนไขข้อ 1  
ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   (กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  โดยเลือกวันที่เรามีคุณสมบัติครบเร็วที่สุด)    แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย  

เงื่อนไขข้อ 2  
มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี

(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)

เงื่อนไขข้อ  3  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  
ขั้น  3   (ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)

ส่วนคำถามเรื่องเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานบริหาร ตามหลักเกณฑ์  ณ ตอนนี้
เมื่อคุณเลื่อนระดับ เป็นระดับ 6 เมื่อไหร่  ก็มีสิทธิไปสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานบริหาร ได้  (ตามตำแหน่งที่ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหาร นั้นๆ )

ส่วนเมื่อเป็น นักบริหารงาน...ระดับ 6 แล้ว จะเลื่อนเป็นระดับ 7  

หากเป็นตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร..7)  ก็ใช้เวลาดำรงตำแหน่ง นักบริหาร 6  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  (ใช้วุฒิ ป.โท ลดไม่ได้)

หากจะสอบเป็นตำแหน่ง ผอ.กอง..(นักบริหาร...7)  ก็ต้องใช้เวลาดำรงตำแหน่ง นักบริหาร...6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  จาก 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี ได้โดยขอนำเอาวุฒิ ป.โท ไปปรับลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ในสายงานบริหารที่ใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง นั้น จะต้องเป็น ป.โท ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหาร ตำแหน่งนั้นๆ ด้วยครับ
                        

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 23.19 น. [ IP : 125.26.241.45 ]  
 

เรียน  ท่านหัหน้าสำนักปลัด

  หนูขอขอบพระคุณท่านหัหน้าสำนักปลัดมากค่ะ  ที่ให้ข้อมูลกระจ่าง  ต่อเจ้าหน้าที่ในเทศบาลผู้มีความรู้ด้านนี้น้อย  ถ้าเปรียบเทียบไปแล้ว ผู้ทำงานด้านนี้ให้เราบางครั้งงานอาจจะเย๊อะหรือไม่ก็ลืมไปเพราะบุคลากรในองค์กรมีเย๊อะพี่เค้าไม่ค่อยมีเคส หรือยังไม่ค่อยมีใครใช้ จึง ต้องขอความอนุเคราะห์  ท่านหัวหน้าสำนักปลัดผู้มีความรู้และประสพการณ์มากกว่าค่ะ  หนูจะปริ๊นไว้และเก็บไว้ในแฟ้มส่วนตัวเพื่อจะไช้ในอนาคตค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ประนอม  สุพรม            

เขียนโดย   คุณ ประนอม สุพรม

วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 09.40 น. [ IP : 182.52.253.72 ]  
 

                        สวัสดีค่ะ คุณ หน.ปลัด ทต.ตะกุด
ดิฉัน บรรจุ จนท.ธุรการ 1             1  เม.ย.48
                  จนท.ธุรการ  2           1  เม.ย.50    
                  จพง.ธุรการ   2           1  พ.ค.51
                  จพง.ธุรการ  3            1  เม.ย.52
                  จพง.ธุรการ  4            4  เม.ย.54
เปลี่ยนสายงาน นักพัฒนาชุมชน4   3  ธ.ค.55
                  นักพัฒนาชุมชน  5     1 ธ.ค.56

จบปริญญาตรี 4  มี.ค.48  บริหารธุรกิจการบัญชี

ขอทราบว่า จะปรับ 6 ได้ตอนไหนค่ะ  รบกวนบอกด้วยนะค่ะ

เขียนโดย   คุณ นักพัฒฯ...เลยค่ะ

วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 15.47 น. [ IP : 1.179.166.46 ]  
 

เรียน  คุณ นักพัฒฯ

จะเลื่อนระดับเป็น นักพัฒนาชุมชน 6ว ได้ ไม่ก่อนวันที่  3 ธันวาคม  2561  

เหตุผล

ตำแหน่ง จพง.ธุรการ กับ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ที่คุณเปลี่ยนสายงานมา มันไม่เกื้อกูลกัน เอาเวลาตอนดำรงตำแหน่ง ตอนเป็นธุรการ มารวมไม่ได้  จึงต้องดำรงตำแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ครับ  

แต่หากมีวุฒิ ป.โท (ตรงตำแหน่ง)  ระยะเวลาจาก 6 ปี จะลดเหลือ 4 ปี ครับ        

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 21 ม.ค. 2557 เวลา 22.42 น. [ IP : 125.26.230.9 ]  
 

             เป็น พช.จะรู้เท่า หน.สป.ได้ไงครัสสส  แล้วมาว่าเค้าอีก หน้าไม่อาย สังคมรังเกียจครัสสสส  ไม่มีมารยาทครัสสส   เป็นกำลังใจให้ หัวหน้า สป.ที่ให้คำปรึกษาที่ดีครัสสสส      อย่าไปสนใจพวกกบในกะลาเลยครัสสสสสส        

เขียนโดย   คุณ คนท้องถิ่น

วันที่ 22 ม.ค. 2557 เวลา 20.16 น. [ IP : 49.49.33.76 ]  
 

รบกวนขอรายละเอียดตัวอย่างการใช้วุฒิ ป.โท ปรับลด จากระดับ 3 ไป 4 (จาก 2 ปี เหลือ 1 ปี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ไม่มีแบบฟอร์มค่ะ รบกวนส่งข้อมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดมาที่ puy1631@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ                        

เขียนโดย   คุณ puy

วันที่ 24 ม.ค. 2557 เวลา 15.47 น. [ IP : 118.174.14.42 ]  
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัด

ต่อจากเรื่อง ของ ประนอม  สุพรม  นะคะ  

หลังจากได้สอบถาม ท่านหัวหน้าสำนักปลัดไป  หนูได้ส่งประเมินเลื่อนระดับเข้า ก.จังหวัดไป  แต่  อนุ ก.ไม่ได้เอาเรื่องเข้า ก.แล้ว แจ้ง กลับมาทางบุคลากกรว่า  ต้องใช้หลักเกณฑ์เก่าไปก่อน  คือ เงินเดือน ต้องแต๊ะ 10,700.-บาท ค่ะ  แล้วเมื่อไหร่เค้าจะมีหลักเกณฑ์ใหม่ออกมาล่ะค่ะ เพราะเสียเวลาและโอกาศต้องทำอย่างอื่นต่อจากเรื่องนี้อีก  งั้นถ้ายังไม่มีหลักเกณฑ์ใหม่ออกมา  หนูคงต้องรอไปจนถึง  เมษายน 57 สิ ถึงจะได้เลื่อนระดับหรือคะท่าน  
ต้องทำยังไงดี  ถ้ายังไงหนูขอเบอร์มือถือ ผอ.ชนินทร์หน่อยได้มั๊ยคะ เพราะว่าเมื่อก่อนเคยโทร  แต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยไม่มีค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ประนอม  สุพรม                      

เขียนโดย   คุณ ประนอม สุพรม

วันที่ 29 ม.ค. 2557 เวลา 11.39 น. [ IP : 113.53.89.92 ]  
 

เรียน   คุณ ประนอม สุพรม

เบอร์โทร ผอ.ชนินทร์ ราชมณี   (ถ้ารับนะครับ)   081-1743785

หรือ คุณปิยะ คังกัน  (น่าจะรับสายง่ายกว่า)    089-1422959

ได้เรื่องยังไง เล่าให้ฟังบ้างนะครับ        

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 ม.ค. 2557 เวลา 23.06 น. [ IP : 49.230.120.252 ]  
 

เรียน  ท่านหัวหน้าสำนักปลัด

ขอบคุณมากค่ะ

วันนี้จะลองโทรหาค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ประนอม  สุพรม                        

เขียนโดย   คุณ นางประนอม สุพรม

วันที่ 30 ม.ค. 2557 เวลา 14.34 น. [ IP : 125.24.152.200 ]  
 

                         เรียน   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
   สอบถามการใช้วุฒิ ป.โท มาปรับลดระยะเวลา บุคลากร  จาก ๕ ไป ๖  สามารถครอง ๕ ปีเดียวแล้วขึ้น ๖ ได้เลยไหม  ถ้าเงินปัจุบันถึง ๑๑,๙๒๐  และปีงบที่ผ่านมาถึง  ๑๑,๙๒๐  จังหวัดบอกต้องครองห้าอย่างน้อย ๒ ปี แต่ที่เคยอบรมถ้าจำไม่ผิดสามารถนำป.โท มาลดระยะเวลา ๕ ไป ๖ เพียง ๑ ปีได้
ขอถามผู้เชี่ยวชาญให้ความกระจ่างด้วยครับ  ขอบพระคุณครับ


เขียนโดย   คุณ บุคลากร ๔

วันที่ 31 ม.ค. 2557 เวลา 12.27 น. [ IP : 101.51.175.228 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
<< หน้าแรก... [4] [5] [6] [7] [8] ....หน้าสุดท้าย >> [14]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1937476 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com