การลาป่วยของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ขอคำตอบด่วนที่สุดด้วยค่ะ)
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
      ดิฉันขอสอบถามเกี่ยวกับการลาของพนักงานจ้างตามภารกิจค่ะ ว่า พนักงานจ้างตามภารกิจได้ขออนุญาตลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุไม่ใช่เหตุการปฏิบัติหน้าที่ ต่อนายก อบต. โดยพนักงานคนนี้ได้ขอลาตามใบรับรองแพทย์  ดังนี้
  ครั้งที่ 1 ขอลา จำนวน 60 วัน  นายกอนุญาตให้ลา
  ครั้งที่ 2 ขอลา จำนวน 90 วัน  นายกอนุญาตให้ลา  รวมแล้วเป็น 150 วัน
  ต่อมาพนักงานจ้างคนนนี้จะขอลาอีก 90 วัน  ขอสอบถามดังนีร้นะคะ
1.  นายก อบต.สามารถอนุญาตให้ลาต่อไปอีกได้หรือไม่หรือต้องขออนุญาตต่อ ก.จังหวัด
2.  พนักงานจ้างผู้นี้ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ใช่หลังจากที่ขอลาไปแล้วเกิน 60 วัน หรือ 120 วัน
3. จำเป็นหรือไม่ที่ อบต.ต้องทำหนังสือไปยังแพทย์เพื่อให้แพทย์รับรองว่าบุคคลนี้สามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร
       ดิฉันขอขอบพระคุณค่ะ.................

เขียนโดย   คุณ บุคลากรมือใหม่

วันที่ 12 มี.ค. 2556 เวลา 11.02 น. [ IP : 182.52.132.83 ]  
 

เรียน  คุณบุคลากรมือใหม่

เรื่องการลาของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ มีสิทธิลาป่วยได้ โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน หกสิบวันรวมวันหยุด  หากครบ 60 วันแล้ว ก็เป็นอำนาจของ นายกฯ ที่จะอนุญาตให้ลา ได้ตามสมควร  

ไม่ต้องขอ ก.จังหวัด เพราะไม่มีระเบียบบอกไว้ว่า อำนาจการลาเป็นอำนาจของ ก.จังหวัด  แต่ทั้งนี้ การลาเกินกว่า 60 วัน  ขึ้นไป ก็จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ฯ  

หากยังมีการลาป่วย ต่อไปไม่มีกำหนด  และอบต. มีภารกิจ มีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าว  อบต. อาจพิจารณาให้บุคคลดังกล่าว ไปตรวจ หากแพทย์ของทางราชการ เห็นว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้  ก็ให้ อบต.พิจารณาเลิกจ้าง พนักงานจ้างดังกล่าว เสนอต่อ ก.จังหวัด โดยจ่ายเงินทดแทนการบอกเลิกจ้าง ก่อนครบสัญญาจ้าง  ตามหลักเกณฑ์ต่อไป

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 12 มี.ค. 2556 เวลา 14.10 น. [ IP : 182.52.110.111 ]  
 

ขอสอบถามต่อนะคะว่า
กรณีนี้ถ้าหากว่าขออนุญาตลาป่วยต่อไปอีก นะคะว่า
1. จะมีผลต่อการกระเมินผลการปฏฺบัติงาน ณ 1 เมษายนและ 1 ตุลาคม หรือไม่ เพราะไม่ได้มาปฏฺบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน ไม่มีคุณสมบัติได้รับการประเมิน
2. ถ้าเกี่ยวแล้ว จะประเมินอย่างไรดี ปรับปรุงหรือว่าดี
                  ขอขอบคุณค่ะ...

เขียนโดย   คุณ บุคลากรมือใหม่

วันที่ 12 มี.ค. 2556 เวลา 16.22 น. [ IP : 182.52.132.83 ]  
 

เรียน  คุณ บุคลากรมือใหม่

พนักงานจ้างภารกิจ   ตามหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ข้อ 40  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปีละ 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1  วันที่ 1 ต.ค. - 31  มี.ค. ของปีถัดไป

ครั้งที่ 2  วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. ปีเดียวกัน

ดังนั้น ถึงอย่างไรก็ต้องประเมินการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง ที่ยังจ้างอยู่ทั้ง 2 ครั้ง

ส่วนเมื่อเขาลาป่วย ไม่มาทำงานแบบนี้  ตามเกณฑ์ข้อ  29   พนักงานจ้างที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 8 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ของปีถัดไป)

ดังนั้นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้นี้  เทศบาล/อบต. คุณ ยังต้องประเมินเขาทุกครั้ง  ถ้าต่ำกว่าระดับดี ทั้งสองครั้ง ก็อาจพิจารณาเลิกจ้างได้ ตาม ข้อ 43  โดยความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัด  

ส่วนเรื่องการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ถ้านับเวลาได้แล้ว มีเวลาทำงานไม่ถึง 8 เดือน ก็ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามระเบียบฯ

ในกรณี ยังไม่อยากเลิกจ้างบุคคลคนนี้ เนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่   การประเมิน รวม 2 ครั้งอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ดี  เพียงแต่ค่าตอบแทนไม่ขึ้น เพราะเวลาทำงานไม่ครบ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 13 มี.ค. 2556 เวลา 11.57 น. [ IP : 182.52.106.199 ]  
 

พนักงานจ้างตามภารกกิจชายสามารถลาช่วยภรรยาตอนที่คลอดบุตรได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ พนักงานจ้าง

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 เวลา 10.02 น. [ IP : 1.4.182.21 ]  
 

เรียน คุณพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาช่วยภรรยาตอนที่คลอดบุตร ไม่ได้ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 เวลา 10.04 น. [ IP : 125.26.235.220 ]  
 

อยากสอบถามว่าพนักงานจ้างภารกิจเทศบาลสามารถลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนกี่วัน (มีใบรับรองแพทย์รับรอง)  และทางเทศบาลมีสิทธิ์เรียกเงินคืนได้หร้ือไม่ กรณีที่ป่วยอยู่

เขียนโดย   คุณ ผู้อยากรู้

วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 13.51 น. [ IP : 118.172.25.244 ]  
 

เรียน  คุณ ผู้อยากรู้

ลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ได้ไม่เกินหกสิบวัน รวมวันหยุด
หากลาเกินหาสิบวันแล้ว ก็มีสิทธิให้ลาได้ แต่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 6 ส.ค. 2556 เวลา 15.57 น. [ IP : 182.52.111.59 ]  
 

- พนักงานจ้างตามภารกิจสามารถลากิจติดต่อกันได้กี่วันค่ะ
- พนักงานจ้างตามภารกิจสามารถลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าตอบแทนกี่วันค่ะ
ช่วยตอบให้ด่วนด้วยนะค่ะ ใครทราบ

เขียนโดย   คุณ พนักงานจ้างตามภารกิจ

วันที่ 9 ส.ค. 2556 เวลา 10.23 น. [ IP : 203.114.116.234 ]  
 

   อยากสอบถามการลาเข้ารับฝีกเลื่อนยศว่าที่ร้อยตรีต้องลาแบบไหนหรือลาไม่ได้้ ช่วยบอกผมที เพราะผมถามคนในอบต.แล้วบอกว่าลาเกิน30วันไม่ได้
เพราะผมฝึกต้องใช้เวลา30วัน คับ

เขียนโดย   คุณ พนักงานจ้างตามภารกิจ

วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 15.26 น. [ IP : 182.53.221.104 ]  
 

เรียน  คุณ พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามระเบียบพนักงานจ้าง ข้อ 64  (2)  กำหนดว่า
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติในระหว่างการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม

ซึ่งหากพิจารณาแล้ว  การเข้ารับฝีกเลื่อนยศว่าที่ร้อยตรี มันไม่เกี่ยวกับระเบียบการลา ข้อนี้  ดังนั้นหากต้องลาจริงๆ  คงต้องเป็นประเภท การลากิจ ตามข้อ 60   คือ

ในปีหนึ่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ไม่เกินสิบห้าวัน  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 22.53 น. [ IP : 125.26.214.41 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [4]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1928585 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com