ขอสอบถามการใช้คุณวุฒิปริญญาโท
 
 


เรียน   คุณ น้องใหม่ท้องถิ่น

คำถามเดิม

ตอนนี้ดิฉันเป็นลูกจ้างตำแหน่งผช.นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลแห่งหนึ่ง สนใจจะเรียนต่อป.โท ไม่ทราบว่าต้องเรียน ป. อะไรถึงจะตรงกับสายงานมากที่สุด ดิฉันป.ตรี บัญชีมาค่ะ และเป็นคนรักในสถาบันท้องถิ่น ต้องการทำงานในท้องถิ่นค่ะ จะต้องเรียนต่อป.โท อะไรดีถึงจุตรงสายงาน


ตอบ  

คำว่าจะเรียน ต่อ ป.โท อะไรที่ตรงสายงาน  คุณหมายถึงต้องการจะทำงานในสายงานอะไรล่ะครับ  หากจะให้เรียน ป.โท ตรงสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  กำหนดไว้คือ

ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 11 มี.ค. 2556 เวลา 21.59 น. [ IP : 125.26.219.236 ]  
 

เรียน ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ต.ตะกุด
ดิฉันรบกวนถามเรื่องการเลื่อนระดับและการใช้วุฒิ ป.โท ค่ะ
วันที่1 ตค.52 เป็น จพง.การเงินและบัญชี2
วันที่1 ตค.54 เป็น จพง.การเงินและบัญชี3
วันที่1 กย.55 เป็น นวก.คลัง3
และมีวุฒิ ป.โท อนุมัติจบ 7 มี.ค.56
ดิฉันจะเลื่อนระดับได้ตอนไหนและจะใช้ประโยชน์จากวุฒิโทได้ตอนไหนบ้างค่ะ
  

เขียนโดย   คุณ นวก.คลัง

วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 13.17 น. [ IP : 1.4.185.11 ]  
 

เรียน  คุณ นวก.คลัง

จะเลื่อนเป็น นวก.คลัง 4 ได้  ต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อน  ดังนั้น จากข้อมูลของคุณ จะมีคุณสมบัติเลื่อนระดับ 4 ได้ไม่ก่อนวันที่  1 กันยายน 2556   (เพราะมีวุฒิ ป.โท จึงไม่ต้องรอให้เป็นระดับ 4 ครบ 2 ปี  เพียงแต่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งในสาย 3 จึงต้องดำรงตำแหน่งในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อน)  

หลังจากนั้น จะเลื่อนเป็นระดับ 5  ได้  ไม่ก่อนวันที่  1 ตุลาคม  2557  เนื่องจากใช้หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นวก.คลัง 5 ข้อ 2  คือ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี  หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตามตำแหน่ง  

แต่  ณ วันที่  1  ตุลาคม  2557  คุณต้องมีเงินเดือนถึงขั้นต่ำของซี 5 ณ เวลานั้นด้วยครับ  จึงจะขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับได้  

ข้อสังเกต  วุฒิ ป.โท ที่คุณจบ ต้องตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นวก.คลังด้วย จึงจะใช้เกณฑ์นี้ได้  คือ

ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  การคลัง  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 23.55 น. [ IP : 125.26.224.20 ]  
 

ขอบพระคุณมากนะคะ ท่าน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
สำหรับคำแนะนำดีๆในครั้งนี้

เขียนโดย   คุณ นวก.คลัง

วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 10.56 น. [ IP : 1.4.185.11 ]  
 

วุฒิปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำมาปรับ นักวิชาการพัสดุได้มั๊ยคะ เพราะมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุว่า ได้รับปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย  ทางเศรษฐศาสตร์  
ทางสังคมศาสตร์  ด้านพาณิชยศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่นที่  ก.ท.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ฉะนั้น วุฒิบัญชีถือเป็นด้านพาณิชยศาสตร์หรือไม่คะ


เขียนโดย   คุณ หมูหมู

วันที่ 30 เม.ย. 2556 เวลา 13.13 น. [ IP : 180.183.201.134 ]  
 

เรียน  คุณ หมูหมู

หากดูจากคู่มือที่มีการเทียบวุฒิ เล่มสีเขียวที่แจกให้แต่ละท้องถิ่น

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ม.เชียงใหม่ ถือว่าเป็นคุณวุฒิทางการบัญชี เท่านั้น

แต่ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง นวก.พัสดุ 4 ข้อ 2  ได้กำหนดว่า

ได้รับปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย  ทางเศรษฐศาสตร์  
ทางสังคมศาสตร์  ด้านพาณิชยศาสตร์  หรือบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่นที่  ก.ท.  กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ดังนั้น  เพื่อความชัดเจน คุณอาจจะต้องลองสอบถาม ทาง ก.พ. หรือติดต่อไปที่ ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากร และมาตรฐานตำแหน่ง  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะตอบได้ถูกต้องกว่าครับ  สำหรับผม กรณีนี้ ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน ครับเขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 30 เม.ย. 2556 เวลา 15.01 น. [ IP : 125.26.239.213 ]  
 

ขอสอบถามการใช้คุณวุฒิปริญญาโทครับ
จากระดับ 5ไป 6 คือผมดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับ 5 ตั้งแต่ 11มีนาคม 55 กระผมเรียนจบปริญญาโทเดือนกันยายน 56 ไม่ทราบว่าผมจะใช้วุฒิ ปอโท ปรับ จาก 5ไป 6 ได้หรือเบล่าครับ ตอนนี้เงินเดือนผม 11920 บาท

เขียนโดย   คุณ นักพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 ส.ค. 2556 เวลา 11.50 น. [ IP : 101.51.166.148 ]  
 

เรียน  คุณ นักพัฒนาชุมชน

การเลื่อนระดับในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  เป็นระดับ 6 ซึ่งเป็นตำแหน่ง นอกระดับควบขั้นต้น สายงานผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  มีเงื่อนไขหลักอยู่ 3 ข้อ ซึ่งจะต้องครบ ทั้ง 3 ข้อ จะครบข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้

เงื่อนไขข้อ 1  ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

เงื่อนไขข้อ 1 นี้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6  ซึ่ง วุฒิ ป.โท เอามาลดไม่ได้ ต้องเป็นไปตามนั้น


เงื่อนไขข้อ 2  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะเลื่อน หรือสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี  จาก 6 ปี ลดเหลือ 4 ปี หากมีวุฒิ ป.โท (ตรงตำแหน่ง)  

จากเงื่อนไขข้อ 2 นี้ ถึงสามารถนำเอาวุฒิ ป.โท (ตรงตำแหน่ง)  มาลดระยะเวลาขั้นต่ำได้ จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี  

เงื่อนไขข้อ  3  ในปีงบประมาณที่แล้วมา ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5 ขั้น 3  (ซึ่งปัจจุบัน คือ 11,920 บาท)

หากคุณให้ข้อมูลมาเท่านี้  แล้วถามว่า จะใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาจาก 5  เป็นระดับ 6 ได้หรือไม่  ก็ต้องตอบว่า

1. ป.โท ที่จบ ตรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน หรือไม่  ถ้าตรง

2. ก็สามารถเอา ป.โท มาลดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งได้ครับ จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี  

แต่ ต้อง นำเงื่อนไขข้อ 1 และข้อ 3 มาพิจารณาด้วย จะครบแค่ เงื่อนไขข้อ 2 ข้อเดียวไมได้ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 26 ส.ค. 2556 เวลา 21.42 น. [ IP : 125.26.230.96 ]  
 

กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท  รัฐประศาสนาศาตร  เมื่อจบแล้วสามารถนำไปปรับวุฒิของตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ได้หรือเปล่าค่ะ              

เขียนโดย   คุณ แกวน้อย

วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 14.28 น. [ IP : 182.52.28.241 ]  
 

                สวัสดีครับ     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด  

สอบถามเรื่องคุณวุฒิ ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาการบริหารงานก่อสร้าง
ไม่ทราบว่าใช้ลดระยะเวลา จาก 6ปีเหลือ 4 ปี จากดำรงตำแหน่ง วิศวกรโยธา ทต.ได้หรือไม่ครับ  

เขียนโดย   คุณ วิศวกรอยากก้าวหน้า

วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 16.35 น. [ IP : 125.24.8.115 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] [4]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1936667 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com