เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
         มีเรื่องเรียนถาม  บรรจุ  1 ธ.ค. 47  ตำแหน่ง   จพง.การเงินฯ  2
                                            1 ธ.ค. 49                             "          3
                                            1 ธ.ค. 51                             "          4  
                                            1 ธ.ค. 53                             "           5
สอบเปลี่ยนสายงาน เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี  เมื่อ  1 มีนาคม  2554  จนถึงปัจจุบัน
เงินเดือน ปีงบประมาณที่ผ่านมา  11,620.- บาท  เงินเดือนปัจจุบัน  12,240.-  บาท
คำถาม   จะเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ได้วันที่เท่าไหร่  และมีตัวอย่างแบบประเมินหรือเปล่าคะ
ถ้ามีขอความกรุณาด้วยนะค่ะ    ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ ปนัดดา 081-7905219

วันที่ 24 ส.ค. 2555 เวลา 14.05 น. [ IP : 118.175.76.168 ]  
 

เรียน  คุณปนัดดา  

         การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 ว  มีหลักเกณฑ์หลักที่ต้องพิจารณา
1. ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  โดยจะต้องดำรงตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ

2. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี ฯ และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

3. ระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

4. เงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าขั้น ท 5 ขั้น 3  

ดังนั้นจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สิ่งที่คุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ จบ ป.ตรี (ที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นวก.การเงินฯ เมื่อไหร่  เพื่อจะนำมาพิจารณาเรื่่องระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน รวมถึงสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันด้วย เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 23.59 น. [ IP : 125.26.213.209 ]  
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
          ข้อมูลเพิ่มเติม  จบปริญญาตรี  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2551  บริหารธุรกิจ(สาขาการบัญชี)   ขอบคุณมากนะค่ะ  สำหรับคำตอบ

เขียนโดย   คุณ ปนัดดา

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 10.10 น. [ IP : 118.175.76.168 ]  
 

เรียน  คุณปนัดดา  

                    หากนับคร่าวๆ คุณมีระยะเวลาขั้นต่ำที่นำมาเกื้อกูลในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  2 ปี 4 เดือน กว่าๆ   (ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 51 - 29 ก.พ. 2554)  แล้วเอาระยะเวลาในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 นี้ มาหาร 2 จึงได้ระยะเวลาขั้นต่ำประมาณ  1 ปี 2 เดือน  

                  ดังนั้นระยะเวลาขั้นต่ำในการเลื่อนเป็น นวก.การเงินและบัญชี คือ 6 ปี (วุฒิ ป.ตรี)  หรือ 4 ปี วุฒิ ป.โท  

                  ปัจจุบันคุณเป็น นวก.การเงินและบัญชี 5 มาแล้ว  1 ปี  5 เดือน  ดังนั้นต้องดำรงตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี 5 ต่อไปอีก 3 ปี 5 เดือน โดยประมาณ  จึงจะเลื่อนเป็นระดับ 6 ว  ได้ครับ   ส่วนเศษของวัน คุณลองไปคำนวณต่อเอง  

                 และ  ณ เวลานั้น เงินเดือนคุณในปีงบประมาณที่แล้วมา ต้องไม่ต่ำกว่า ท 5  ขั้น 3 ด้วยครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 22.50 น. [ IP : 125.26.212.244 ]  
 

เรียน หัวหน้า สป.
กระผมรับราชการ 1 พ.ค. 49  ในตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ จนถึง 1 พ.ค. 2555 และปรับเป็น จพง.ป้องกันฯ 5 ในวันที่ 1 ก.ค.2555 และศึกษาจบ ป.ตรี  ปี พ.ศ.2555 รัฐประศาสนศาสตรอยากจะสอบเปลี่ยนสายงานเป็น นักพัฒนาชุมชนหรือ จนท.บริหารงานทั่วไป
คำถามคือ นักพัฒนาชุมชนหรือ จนท.บริหารงานทั่วไป
นับระยะเวลาเกื้อกุลอย่างไร และได้กี่ปี และจะปรับเป็น ระดับ 6 ได้เมื่อไร หรือให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตราชการด้วยครับ
จาก ป้องกันฯ ผู้รู้น้อย

เขียนโดย   คุณ นายกานต์ พลรักษา อบต. อำเภอบ้านไผ่

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 09.50 น. [ IP : 110.77.213.59 ]  
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
         ขอบคุณมากนะค่ะ  ที่ให้ข้อมูล

เขียนโดย   คุณ ปนัดดา

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 14.44 น. [ IP : 118.175.76.168 ]  
 

เรียน  คุณกานต์ พลรักษา

การนับระยะเวลาในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2  มาเกื้อกูลกับสายงานที่่เริ่มต้นจากระดับ 3  เป็นเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นอกระดับควบ (ระดับ 6)  นั้น  


ตามหนังสือ ว 33  ลงวันที่  25  ก.พ. 2548   ให้นับได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่คุณจะเปลี่ยนสายงาน และต้องดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  โดยให้นับระยะเวลาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม ก่อนเปลี่ยนสายงานเป็น สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  

ดังนั้น หากคุณเพิ่งจบ ป.ตรี ในปี 55 นี้  ตอนเป็นระดับ 3  ระดับ 4  และระดับ 5  จนถึงปัจจุบัน จึงไม่สามารถนำระยะเวลาดังกล่าวมาเกื้อกูลเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้  

ประกอบทั้งตามหนังสือ ว 33 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ก็ไม่เกื้อกูลกับ ทั้งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  เพราะตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นตำแหน่ง เกื้อกูลในสาย 3 ตำแหน่ง เดียว คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ

แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนสายงานเป็น 2 ตำแหน่งดังกล่าว  ก็ทำได้ แต่คุณต้องดำรงตำแหน่ง นั้น ต่อไปอีก 6 ปี (กรณีมีวุฒิ ป.ตรี)  ถึงจะเป็นระดับ 6 ว ได้ หรือ ใช้เวลาต่อไปอีก 4 ปี (กรณีมีวุฒิ ป.โท)   ถึงจะเป็นระดับ 6 ว  ได้  

แต่หากคุณดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 5 ต่อไปอีก 2 ปี  ถึงวันที่  1 ก.ค. 57  คุณก็มีสิทธิเลื่อนเป็นระดับ 6 ได้ เช่นกัน และเร็วกว่าด้วย  

หลังจากนั้น ค่อยสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหาร  ตามคุณวุฒิ เช่น หัวหน้าสำนักปลัด 6   หรือ หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6 )  ผมว่าน่าจะไปได้เร็วกว่า และมีอนาคตกว่า ครับ    

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 14.54 น. [ IP : 125.26.211.214 ]  
 

เรียน  คุณหัวหน้าสำนักปลัดฯ
      
         ดิฉันมีเรื่องขอรบกวนถามดังนี้ค่ะ...

           ปัจจุบันอยู่ อบต. ก  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4  กำลังจะทำซี 5  ไปสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักพัฒนาชุมชนได้  
          1. ถ้าขอให้อบต. ข ขอใช้บัญชี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เพื่อโอนไปที่ อบต.ข   ระหว่างนั้นให้ อบต.ก   เปิดกรอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5  เพื่อจะย้ายกลับมาที่ อบต.ก  จะทำได้หรือไม่คะ
         2.ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน กับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เกื้อกูลกันหรือไม่คะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่

เขียนโดย   คุณ เอ

วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 17.59 น. [ IP : 125.27.96.170 ]  
 

เรียน  คุณเอ

คำถามเดิม


ปัจจุบันอยู่ อบต. ก  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4  กำลังจะทำซี 5  ไปสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักพัฒนาชุมชนได้  
          1. ถ้าขอให้อบต. ข ขอใช้บัญชี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เพื่อโอนไปที่ อบต.ข   ระหว่างนั้นให้ อบต.ก   เปิดกรอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5  เพื่อจะย้ายกลับมาที่ อบต.ก  จะทำได้หรือไม่คะ

ตอบ

ได้ครับ  ก็ให้ อบต. ก. ขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยกำหนดตำแหน่งเพิ่ม หรือตัดโอนตำแหน่ง หรือปรับเกลี่ยตำแหน่ง ก็แล้วแต่ตามความเหมาะสม

         2.ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน กับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เกื้อกูลกันหรือไม่คะ

ตอบ   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน เกื้อกูลกับตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ตามหนังสือ ว 54  ปี  45  เท่านั้น  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 3 ก.ย. 2555 เวลา 21.16 น. [ IP : 125.26.242.241 ]  
 

เรียน  หัวหน้า สป.
          ขอถามเพิ่มเติมค่ะ...
           1.เดิมอยู่ อบต. ก ถ้าโอนไปที่ อบต.ข  ตำแหน่งนักพัฒฯ  แล้วย้ายกลับมาที่ อบต. ก  ตำแหน่ง จนท.บห. จะต้องอยู่ที่ อบต. ข นานเท่าไรถึงจะย้ายได้คะ

ขอบคุณค่ะ...

เขียนโดย   คุณ เอ

วันที่ 4 ก.ย. 2555 เวลา 20.15 น. [ IP : 115.67.225.62 ]  
 

เรียน  คุณเอ

               ไม่มีระเบียบกำหนดไว้ครับ ว่าจะต้องอยู่นานเท่าไหร่ เพราะไม่ใช่การบรรจุใหม่   ดังนั้น ไปอยู่ 1 วัน ก็ขอโอน กลับ ได้ครับ หากทั้ง  2 อบต. ไม่มีปัญหาอะไร  แต่ทางที่ดี และเหมาะสม ก็ควรอยู่สักระยะเวลาหนึ่ง

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 4 ก.ย. 2555 เวลา 22.03 น. [ IP : 125.26.223.250 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [28]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1930686 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com