การเลื่อนระดับ 4 ขึ้น 5
 

         เรียน ท่าน หน.สำนักงานปลัด
กรผม ข้าราชการทหารเรือ โอนย้ายมาดำรงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.56 มีเรื่องข้อหารือการเลื่อนระดับ ซึ่งผมได้ไปปรึกษา หน.กลุมงาน บริหารส่วนบุคคลท้องถิ่นแล้ว แต่ท่านยังยืนว่าต้อง ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 , 2 ปี คือ 1 พ.ค.56 - 1 พ.ค.57 วันที่ 1 พ.ค.58 ถึงจะทำเลื่อนนเป็นระดับ 5 ได้ ) แต่ผมก็ยังติดใจ ว่ายังไง 1 พ.ค.57 ผมสามารถที่จะทำเลื่อนเป็นระดับ 5 ได้
      
  ประวัติรับราชการเบื้องต้น
  วุฒิการศึกษา
2544 ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารสามัญ (งานธุรการ )(ปวส.)
2552 ปริญญาตรีครุศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
2544 - 2548  ตำหน่ง จ่าเรือ ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ ในเรือทั้งหมด
2549 - 2551 ตำแหน่ง เสมียนฝ่ายดำลังพล
2552-2555  ตำแหน่งเสมียนกรรมวิธีข้อมูล
1 พ.ค.2556 เจ้าพนักงานธุรการ (เงินเดือน 15,440.-บาท )
      (ซึ่งทั้ง 3 ตำแหน่ง ก.จังหวัดเทียบให้ 100 % ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รวมระยะเวลา 12 ปี)
1 พ.ค.56 โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 (ทั้งนี้เทียบให้เป็นระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.2549 )
  ตามประกาศ ก.หมาด 9 เรื่อง การเลื่อนระดับ พนักงาน (รวมพนักงานครูเทศบาลที่ไม่สังกัดสถานศึกษา)
ข้อ 182 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้มีประสบการณ์ณ์ ในตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้น ระดับ 1 และระดับ 2
       ข้อ 6 ( ค) เลื่อนดำรงตำแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 2 ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 5 ของสายงาน นั้น
       ข้อ 7 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
             (ก)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และ
             (ข) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่ตำกว่าระดับของตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่อาจนำระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโญะา 65 ต้องเป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น เว้นแต่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และเกื้อกูลกันที่คณะกรรมการกลางกำหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นับรวมๆ หลายช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี ก.ท.อนุโลมให้นับเวลาการดำรงตำแหน่งดังกว่าได้ และ
      (ค) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงค์ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งตามคุณวุฒิ ของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้
      ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
       - ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้    ระดับ 5 (6ปี)
      (ง) ได้รับเงินเดือนไม่ตำกว่าอัตราเงินเดือน ดังนี้
          - เลื่อนระดับ 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 3 (ปัจุบันเงินเดือน ท.4 ขั้น ขั้น 14)
    ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  เจ้าพนังงานธุรการ 5
1. มีคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาบรรณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 และได้ดดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ซึ่งจากคุณสมบัติทั้งด้านระยะเวลาในสายงาน ระยะเวลาขั้นต่ำ และเงินเดือน ผมคิดว่า 1 พ.ค.57 ก็สามารถทำเลื่อนระดับ 5 ได้ แต่หน.กลุ่มงานมาตรฐานยังยืนยังว่าผมไม่เข้าเกณฑ์ต้องครอง 4 (2ปี) ถึงจะทำเลื่อนได้ ผมกล่าวถึงต้อง หรือ หน.กลุ่มงานมาตรฐานถูกต้องครับ ถ้าเกิดผมถูกต้องควรทำอย่างไรดีครับ
      
            
        

เขียนโดย   คุณ จ่า ทร.

วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 14.07 น. [ IP : 171.99.151.161 ]  
 

เรียน  คุณจ่า ทร.

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ นอกระดับควบ (ผู้มีประสบการณ์) สาย 2  มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1  ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและ  งานสารบรรณ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี

เงื่อนไขที่ 2  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ หรือสายงานที่เกี่่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.ขึ้นไป)

เงื่อนไขที่ 3  ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า
อันดับ ท 4 ขั้น 3  และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 4 ขั้น 2

ดังนั้น ก็เอาประวัติการรับราชการของคุณมาพิจารณา ทีละเงื่อนไข

เงื่อนไขที่ 1   ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการ หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

จากประวัติรับราชการของคุณ  เขาเทียบให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4
ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 49  จนถึงก่อนโอนมาเทศบาล 30 เมษายน  2556
เป็นเวลา  7 ปี  และมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 ที่เทศบาล ตั้งแต่วันที่  1 พ.ค. 56  จนถึงวันที่  1 ก.พ. 57  เป็นเวลา  9 เดือน

ดังนั้น  เป็นระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  คุณสมบัติจึงครบแล้ว แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ ในสังกัดเทศบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อน  ดังนั้น  เงื่อนไขข้อ 1  คุณจึงครบไม่ก่อนวันที่  1 พ.ค. 57  

เงื่อนไข ข้อ 2  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานธุรการ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  

จากประวัติรับราชการของคุณ  ทำงานด้านธุรการ (เสมียน) มาโดยตลอด ซึ่งสามารถเทียบเป็นระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานธุรการได้ 100% อยู่แล้ว

ดังนั้น คุณจึงมีระยะเวลาเกื้อกูลในสายงานธุรการ มาแล้ว 12 ปี  รวมกับดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดเทศบาล อีก  9 เดือน  รวม  12 ปี 9 เดือน  เงื่อนไขข้อ 2 นี้ จึงครบไปแล้ว (ไม่น้อยกว่า 6 ปี)

เงื่อนไขข้อ 3  เงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 4 ขั้น 3  

ซึ่งจากประวัติเงินเดือน คุณ มันเกินไปพอสมควรแล้ว

ดังนั้น การจะเลื่อนระดับเป็น ระดับ 5 สาย 2  จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 เงื่อนไข จะครบแค่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้  

เงื่อนไขข้อ 1  คุณจะครบไม่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 57  
เงื่อนไขข้อ 2  ครบแล้ว
เงื่อนไขข้อ 3  ครบแล้ว

คุณจึงมีสิทธิที่จะขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับ
เป็นตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5  ได้ไม่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 57  คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ

กรณีหัวหน้ากลุ่มงานฯ จังหวัดคุณท้วง ว่าต้องเป็นระดับ 4 อย่างน้อย 2 ปี  ก็ต้องถามเขาว่า ในเมื่อ ก. เทียบให้เป็นระดับ 4 ตั้งแต่ปี 49  นับถึงวันนี้ มันเกิน 2 ปี มานานแล้ว ทำไมต้องอยู่ 2 ปี  ด้วย  ถ้าจะอยู่ที่ถูกจริงๆ  คือต้องอยู่อย่างน้อย 1 ปี  ในสังกัด ของ เทศบาล เท่านั้น  

กรณีของคุณ หากทางจังหวัดคุณ ยังไม่เข้าใจเงื่อนไขดังกล่าว  ให้เทศบาล ของคุณทำหนังสือหารือ ไปทางจังหวัด เพื่อให้หารือกรมส่งเสริมฯ ในเรื่องดังกล่าวว่าสามารถเลื่อนระดับได้ในวันที่ 1 พ.ค. 57 หรือไม่  ทำได้เลยตอนนี้

ในขณะเดียวกัน  เมื่อถึงกำหนดครบไม่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 57  ก็ให้คุณดำเนินการเรื่องการประเมินบุคคลและผลงานของคุณ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอขอความเห็นชอบ จาก ก.จังหวัดไปเลย  

โดยไม่ต้องรอว่า ผลการหารือจะเป็นอย่างไร  เพราะไม่รู้ว่าจะตอบเมื่อไหร่  อย่างน้อยให้เรื่องไปค้างที่จังหวัดไว้ก่อน  ซึ่งเมื่อมีการตอบข้อหารือแล้ว คุณจะได้ไม่เสียโอกาสในการเลื่อนระดับ  

ซึ่งผมมั่นใจว่า เมื่อทำเรื่องหารือไปทางจังหวัดแล้ว จังหวัด ยังไม่กล้าหารือไปทางกรมส่งเสริมฯ ทันที  เพราะกลัวผิดและถูกต่อว่า  

เขาจะต้องสอบถามผู้รู้ หรือ เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมฯ เป็นข้อมูลก่อน  ซึ่งเมื่อนั้น เขาจะรู้เอง ว่าเขาตอบผิด  

คุณลองทำเป็นขั้นตอนที่ผมบอกแล้วกัน  แล้วอย่าคิดว่า คนที่ทำงานในท้องถิ่นจังหวัด จะรู้หรือเข้าใจระเบียบมากกว่า พวกเรา  เสมอไป ครับ  ไม่จริงหรอก                        

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 15.17 น. [ IP : 182.52.50.180 ]  
 

เรียนเพิ่มเติมครับ กรณีผมทำเรื่องขอประเมิน แล้วเข้า ก.จังหวัด เกิดไม่เห็ฯชอบ ผมควรทำอย่างไรดีครับ เพราะ .ขอบคุณท่าน ปลัด มากครับ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ผมมีความตั้งใจที่จะสอบเปลี่ยนสายงาน ในตำแหน่ง บุคลากร  เนื่องจากเคยเป็นเสมียนกำลังพล และมีความชอบด้วย ผมว่าน่าจะประยุกย์ และสามารถช่วยบุคลกรในท้องถิ่นได้   เนื่องจากบุคลากรในปัจจุบันที่ทำงาน(ไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดได้เลย) ท่านว่าผมคิดถูกหรือไม่ครับ แนะนำ งานสายบุคลากร และโอกาสในการก้าวหน้าด้วยครับ
ขอบคุณครับ            

เขียนโดย   คุณ จ่า ทร.

วันที่ 14 ก.พ. 2557 เวลา 09.04 น. [ IP : 118.173.80.237 ]  
 

เรียน  คุณ จ่า ทร.  

ก.จังหวัดไม่เห็นชอบ และเราคิดว่า ก.น่าจะไม่ถูก  เราก็ทำเรื่องหารือตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้วสิครับ  

ส่วนการจะเปลี่ยนสายงาน เป็นสาย 3  ตอนจะเป็นซี 5 แล้ว  สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ

1. ต้องการจะอยู่ในสายปฏิบัติ (สาย 3) ไปตลอดใช่ไหม  ถ้าใช่ ก็เปลี่ยนสายงานไปเลย เพราะวุฒิ ตรงตำแหน่ง บุคลากร  สามารถเลื่อนระดับไปได้จนถึงซี 7  

ซึ่งตำแหน่ง บุคลากร เป็นตำแหน่ง ที่มีงานให้ทำตลอดเวลา (ถ้าคิดจะทำ)  เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรในหน่วยงาน  หากคนที่มีใจรักด้านนี้ จะมีความสุขในการทำงานครับ เพราะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ พี่ ๆ น้องๆ  ตลอดจน ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ อยู่เสมอ เนื่องจากงานด้านบริหารงานบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

เหมือนกับผม ซึ่งเคยเป็น  ตำแหน่ง บุคลากร มาตั้งแต่บรรจุ  แม้ปัจจุบัน จะเปลี่ยนตำแหน่ง ไปนานหลายปีแล้ว แต่ก็ยังสนุกกับการทำงานด้านนี้ การได้ช่วยเหลือคนอื่นๆ ในกระทู้ ที่ถามมา    

2. หากต้องการจะเป็นสายงานบริหาร ในอนาคต เมื่อเป็นระดับ 6 แล้ว  กรณีนี้ อย่าเปลี่ยนสายงานเลย เพราะอีกไม่กี่ปี ก็จะเป็นซี 6 อยู่แล้ว  พอเป็นซี 6  ก็มีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานบริหาร  และมีโอกาส ก้าวหน้า เป็น ผู้อำนวยการกอง  หรือ หัวหน้าสำนักปลัด  รองปลัด หรือ ปลัด ในอนาคต  
  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 ก.พ. 2557 เวลา 21.36 น. [ IP : 171.4.149.17 ]  
 

เรียน หน.สำนักงานปลัด
ขอเรียนปรึกษาเพิ่มเติม
จากการพูดคุยกับ หน.กลุ่มงาน บริหารส่วนบุคคล  ท่านอ้างว่า  
     (ข) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่ตำกว่าระดับของตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่อาจนำระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโญะา 65 ต้องเป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น   ข้อนี้ผมไม่เข้าเกณฑ์ ท่านแจ้งว่าไม่ว่า ก.ท.จะเทียบให้ เป็นเจ้าพนักงาน 4 ตั้งแต่ 20 เม.ย.49 ก็ตามไม่สามารถเอามาพิจารณาได้ ผมต้องเป็นเจ้าพนักงงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งปัจจุบันผมไม่ครบ เพราะที่ผ่านมาเป็นเป็นเสมียนซึ่งซื่อตำแหน่งไม่ใช่ ไม่สามารถนำระยะเวลาหรือตำแหน่งที่เป็นทหารมาพิจารณา ข้อนี้ท่านว่าเค้าเขียนไว้ชัดแล้ว ต้องเป็รนเจ้าพนักงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 2 ปีข้อนี้ผมก็แย้งท่าน ว่าไม่น่าจะใช้ เพราะถ้าเทียบตามหนังสือ ตำแหน่งเสมียน ตรงตามตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ แต่สายงานทหารใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้น)
       ในส่วนวรรคที่ 2    เว้นแต่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และเกื้อกูลกันที่คณะกรรมการกลางกำหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นับรวมๆ หลายช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี ก.ท.อนุโลมให้นับเวลาการดำรงตำแหน่งดังกว่าได้
ท่านกล่าวว่า ใช้สำหรับพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสาย 1 สาย 2 เท่านั้น(ลูกหม้อของท้องถิ่น) ข้าราชการประเภทอื่นที่โอนย้ายมาไม่ได้ ผมก็แย้งท่าน(ซึ่งตามหลังสือ ตำแหน่งทหารที่เป็น เสมียนหรือทำงานด้านธุรการและสารบรรณ เทียบได้ 100%)
       สุดท้ายท่านบอกให้ผม หารือ เผลอๆผมต้องครอง 4 อีกหลายปี อาจจะ 2 ปี หรือ 3 ปี ถ้ากรมพิจารณาแล้ว ผมไม่ครบ 6 ปี และในระหว่ารอการหารือผมก็ไม่สามารถทำเรื่องขอประเมินไปได้ เพราะถ้ากรมตอบกลับมา ผมผิดผมอาจต้องครองอีกหลายปี ถ้าเกิดผมถูก กรมตอบมาช้าแล้วผมไม่เสียสิทธิ์หรือครับ เพราะผมก็คิดว่า (ผมตีความถูกนะครับ)
    ปัจจุบันผมได้ทำหนังสือหารือแล้ว ซึ่งท่านก็มั่นใจว่า ยังไงผมก็ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ไม่สามารถเลื่อนได้ มีทหารหลายๆ ที่โอนย้ายมาไม่ใช่เฉพาะผม้เพียงคนเดียว  ผมไม่ได้อยากเลื่อนเร็วหรอกนะครับ แต่คิดว่ามันครบตามหลักเกณฑ์ ก็เป็นสิทธิเท่านั้นครับ                  

เขียนโดย   คุณ จ่า ทร.

วันที่ 17 ก.พ. 2557 เวลา 16.26 น. [ IP : 171.99.151.161 ]  
 

เรียน     คุณ จ่า ทร.  

ตอนนี้ ขอให้คุณทำเรื่องหารือคุณสมบัติไปเลย ถูกต้องแล้วครับ พอส่งเรื่องไปจังหวัดแล้ว ช่วยตามเรื่องที่จังหวัดด้วย ว่าเขาได้ทำเรื่องไปส่งกรมฯ แล้วเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะถูกดองเสียก่อน  

ในระหว่างรอ ถูกต้องครับ ที่คุณจะทำเรื่องประเมินไม่ได้ แต่ถ้าถึงวันที่ 1 พ.ค. 57 เมื่อไหร่  (กรมฯ ยังไม่ตอบข้อหารือมา)  ก็ทำเรื่องขอประเมินและเสนอ ขอความเห็นชอบจาก ก.จังหวัดไว้เลย   ไม่ต้องสนใจอะไร

ผมมั่นใจว่า สิ่งที่ผมตอบถูกต้อง และอ่อนใจ กับผู้ที่รับผิดชอบของจังหวัด ในเรื่องการบริหารงานบุคคล

จริงๆ ถ้าจะไม่ต้องเสียเวลา หารือ เรื่องไหนที่ไม่ชัดเจน หรือไม่เคยมีกรณีศึกษา หรือ ถูกทักท้วงจาก พวกเรา  ก็น่าจะลองสอบถาม กรมฯ หรือ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดอื่น ดูก่อน ว่าทำได้หรือไม่ได้   ไม่ใช่ฟันธงไปเลย ด้วยความเห็นในกะลา ของตัวเอง

เมื่อเราคิดว่า เราถูกต้อง เราก็ควรเดินหน้าต่อไปครับ  สุดท้ายถ้าผิด ก็แค่ได้รู้ว่าผิดไม่เสียหายอะไร แต่ถ้าถูก แต่เราไม่ได้ทำอะไรเลย  มันทำให้เราเสียโอกาสในความก้าวหน้าหลายๆ อย่างเลยครับ  

ดังนั้น เดินหน้าหารือ ไปเลยครับ และติดตาม เรื่องไปตลอดนะครับ   คุณยังมีเวลาอีกหลายเดือน กว่าจะถึงเดือน พ.ค.

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 ก.พ. 2557 เวลา 22.11 น. [ IP : 171.5.126.197 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1930463 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com