สอบถามการเลื่อนระดับ 6ว กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน
 

ดิฉันมีความประสงค์จะขอสอบถามแนวทางการเลื่อนระดับ 6ว กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน  ดังนี้ค่ะ
- บรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 (วุฒิ ปวช. สาขาการเลขานุการ) เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2547
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2549
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2551
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2553
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 5 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555
- มีคุณวุฒิปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
- สอบเปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2556
กรณีนี้สามารถเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว  ได้หรือไม่  อย่างไร  และหากดิฉันศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสำเร็จแล้ว  สามารถลดระยะเวลาการเลื่อนระดับได้อย่างไรบ้าง
          ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย   คุณ น้อย

วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 17.58 น. [ IP : 125.27.1.81 ]  
 

เรียน  คุณน้อย


เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

เงื่อนไขข้อ (1)  

ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  

(กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  โดยเลือกวันที่เรามีคุณสมบัติครบเร็วที่สุด)    แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย
  
จากข้อมูล (1) ของคุณ

ก. เป็นระดับ 5  ครบ 2 ปี  ไม่ก่อนวันที่  14 ธ.ค. 57

ข.  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   ครบไม่ก่อนวันที่
     29 ก.ย. 57

เลือกการมีคุณสมบัติครบในข้อ (1) ได้ประโยชน์มากที่สุด
คือคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ (1)  ไม่ก่อนวันที่  29 ก.ย. 57


เงื่อนไขข้อ (2)  

มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี

(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)

จากข้อมูล (2) ของคุณ

ก. ระยะเวลาเกื้อกูลสาย 1 หรือสาย 2  จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ จบ ป.ตรี ตรงตำแหน่งเป็นต้นมา และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3  คือตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  30 เมษายน  2556  

   รวมเป็นเวลา   3  เดือน   หารครึ่งเหลือ   1.6 เดือน  

ข. ระยะเวลาในสาย 3  เริ่มนับตั้งแต่วันที่    1 พ.ค. 2556  ถึงปัจจุบัน เอา ณ
     วันที่  31 พฤษภาคม  2556    รวมเป็นเวลา  1 เดือน

ดังนั้น ขณะนี้คุณจึงมีระยะเวลาขั้นต่ำรวมแล้ว    (ก) + (ข)  
เป็นเวลา  2.6 เดือน

หากใช้วุฒิ ป.ตรี  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำ 6 ปี  จึงยังเหลือเวลาดำรงตำแหน่ง
อีกประมาณ   5  ปี  9 เดือน  15  วัน  นับจากวันที่  31 พ.ค. 56 เป็นต้นไป

หากใช้วุฒิ ป.โท (ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)  ยังเหลือเวลาดำรงตำแหน่ง อีก   3  ปี   9 เดือน  15 วัน  นับจากวันที่ 31 พ.ค. 56 เป็นต้นไป

ดังนั้น  ณ ขณะนี้ คุณมีวุฒิ ป.ตรี   จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ข้อ (2) เรื่องระยะเวลาขั้นต่ำ นับจากวันที่  31 พ.ค. 56  ต่อไปอีก 5 ปี 9 เดือน 15 วัน

(3)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  ขั้น  3  (ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)

จากข้อมูล (3) เงินเดือน ของคุณไม่ได้บอกไว้

จะเห็นว่าการจะเลื่อนเป็นระดับ 6 สาย 3 ได้คุณสมบัติจะต้องครบทั้ง 3 เงื่อนไข  หากดูเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อของคุณ  จะเห็นว่าคุณสมบัติจะครบทั้งหมด คงต้องรอต่อไปอีก  5 ปี 9 เดือน 15  วัน  และ ณ เวลานั้น  

คุณ มีอัตราเงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5 ขั้น 3  แล้วด้วย  ก็จะมีสิทธิขอรับการประเมินฯ เพื่อเลื่อนเป็นระดับ 6 ได้ ครับ

แต่หากเรียนต่อ ป.โท (ตรงตำแหน่ง)  ก็จะช่วยลดระยะเวลาขั้นต่ำให้เหลือเพียง  3 ปี  9 เดือน  15 วัน ครับ  


ข้อสังเกตุ  จริงๆ  คุณก็เปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 ในตำแหน่งที่เกื้อกูลกัน  คือ จนท.ธุรการ กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  แต่ที่คุณเสียเปรียบและเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาเกื้อกูลตอนเป็น จนท.ธุรการ มารวมได้ ก็คือ เพิ่งมาจบ ป.ตรี ตอนปี พ.ศ. 2556  

หากคุณจบ ป.ตรี ตั้งแต่ตอนเป็น ซี 3  ( 18 ส.ค. 51) ป่านนี้มีเวลาขั้นต่ำเกื้อกูลในมือแล้วประมาณ  2 ปี 4 เดือน แล้วครับ  

ซึ่งก็เหลือเวลาอีกแค่ 3 ปี 8 เดือน  สำหรับมีวุฒิ ป.ตรี  หรือเหลือเวลาแค่  1 ปี 8 เดือน สำหรับมีวุฒิ ป.โท   แหม  เสียดายจริงๆ  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 22.08 น. [ IP : 110.49.248.254 ]  
 

เข้ามาอ่านแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อความมั่นใจและถูกต้องดิฉันขอตามบ้างนะคะ
คำถาม
1. ดิฉันบรรจุ ครั้งแรก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล 1  เมื่อ 1 พ.ย.47
2. เลื่อนระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อ 3 พ.ย.51
3. เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 1 มี.ค.52
4.เลื่อนระดับ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 พ.ย.53
5. เปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากร 4 1 ก.พ. 55
6. เลื่อนระดับ 5 ตำแหน่งบุคลากร  1 ก.พ.56
ปัจจุบัน เงินเดือน 11,000.-  หมายเหตุ ดิฉันจบปริญญาตรีตั้งแต่บรรจุ และจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ.49 ปัจจุบันใช้วุฒิบริญญาโท อยากทราบว่าดิฉันจะสามารถเลื่อนระดับ 6 ได้ เมื่อไหร่คะ  

เขียนโดย   คุณ ลัดดา จันทร์จิตร

วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 13.47 น. [ IP : 182.53.58.7 ]  
 

เรียน   คุณลัดดา  จันทร์จิตร

ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การเลื่อนระดับ 6 ว สาย 3 ตามที่เคยอ้างถึง

เงื่อนไขข้อ 1  คุณจะครบ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 4 ปี  ครบ ไม่ก่อนวันที่  4 พ.ย. 57

เงื่อนไขข้อ 2  ระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี  หากมีวุฒิ ป.โท จาก 6 ปี  ลดเหลือ  4 ปี   คุณจะครบไม่ก่อนวันที่  1 ก.ค. 57

เงื่อนไขเงินเดือน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5 ขั้น 3  ปัจจุบัน คือ  11,920  บาท  

จากที่กล่าวมา  ทุกข้อต้องครบทั้งหมดก่อน จึงจะเลื่อนระดับได้

ดังนั้น  หากวันที่  4 พ.ย. 57  คุณมีเงินเดือน  ณ วันที่  1 เม.ย. 57  ไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5 ขั้น 3 แล้ว  ก็มีสิทธิขอรับการประเมินบุคคล และผลงาน เพื่อเลื่อนระดับ เป็น ตำแหน่ง บุคลากร 6ว ได้ครับ  เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 10 ก.ค. 2556 เวลา 15.16 น. [ IP : 182.52.110.28 ]  
 

ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีคล้าย ๆ กับทีถามมา แต่ัยังนับไม่เป็นว่า จะเลื่อนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว ได้ตอนไหน ขอขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เมื่อ  8 พ.ย.47 เงินเดือน 5,260 บาท                   ปวช.การบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เมื่อ 8 พ.ย.49 เงินเดือน 6,370 บาท                ปวช.การบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ 2 เมื่อ 1 ธ.ค. 50 เงินเดือน 7,100 บาท ปริญญาตรี  (ศศ.บ.ภาษาไทย)
เจ้าพนักงานธุรการ 3 เมื่อ 8 พ.ย.51  เงินเดือน 7,740 บาท ปริญญาตรี  (ศศ.บ.ภาษาไทย)
เจ้าพนักงานธุรการ 4 เมื่อ 8 พ.ย.53 เงินเดือน 8,770 บาท ปริญญาตรี  (ศศ.บ.ภาษาไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เมื่อ 21 มิ.ย.55 เงินเดือน 10,190 บาทปริญญาตรี  (ศศ.บ.ภาษาไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เมื่อ 30 ม.ค 56 เงินเดือน10,440 บาท ปริญญาโท (รปม.การปกครองท้องถิ่น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เมื่อ 21 มิ.ย.56 เงินเดือน 10,700 บาท ปริญญาโท (รปม.การปกครองท้องถิ่น)
                                                            เขียนโดย   คุณ พิชามณช์

วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 11.57 น. [ IP : 182.52.108.198 ]  
 

เรียน  คุณ พิชามณช์

จากข้อมูลของคุณ เอาแบบสรุปง่ายๆ เงื่อนไขการจะเลื่อนระดับ เป็น จนท.บริหารงานทั่วไป  6ว  มีเงื่อนไขคือ

เงื่อนไขข้อ  1. ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

จากข้อมูลของคุณ จึงได้ข้อมูลดังนี้
ก. ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี จะครบไม่ก่อนวันที่  21 มิ.ย. 58  หรือ

ข. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  จะครบไม่ก่อนวันที่   8 พ.ย. 57

ดังนั้น เงื่อนไขข้อที่ 1  เลือกเอาที่ครบเร็วที่สุด เพราะใช้คำว่าหรือ คุณจึงมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ไม่ก่อนวันที่  8 พ.ย. 57

เงื่อนไขข้อ 2   ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่[บริหารงานทั่วไป  มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  หากมีวุฒิ ป.โท (ตรงตำแหน่ง) ระยะเวลาขั้นต่ำจะลดเหลือ 4 ปี  
(ทั้งนี้ สามารถเอาเวลาเกื้อกูลในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 2 ที่เกื้อกูลกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มานับรวมได้ ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป และตอนนั้นมีวุฒิ ป.ตรีแล้ว)  โดยเวลาที่ได้ ให้เอามาหารครึ่ง

จากข้อมูลของคุณ ในเงื่อนไขที่ 2  จึงแบ่งเวลา เป็น

ก. ระยะเวลาเกื้อกูล ตอนเป็น จพง.ธุรการ  เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 8 พ.ย. 51  จนถึงวันก่อนเปลี่ยนสายงาน คือ วันที่  20 มิ.ย. 55   รวมเป็นเวลาประมาณ  3 ปี กับ 7 เดือน  แล้วหารครึ่งปัดเศษคร่าวๆ  ได้ประมาณ  1 ปี  9 เดือน

ข.ระยะเวลาในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   เริ่มจากวันที่ 21 มิ.ย. 55  จนถึงปัจจุบัน  เอาคิดง่ายๆ  ถึงวันที่  21 ส.ค. 56  นับได้รวม  1 ปี  2 เดือน

เอาเวลาเกื้อกูล กับเวลาในสายงาน เจ้าหน้าที่บริหารฯ มารวมกันได้ 2 ปี 11 เดือน  ณ วันที่  21 ส.ค. 56

ตามเงื่อนไขบอกว่า หากมีวุฒิ ป.ตรี ต้องมีเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง 6 ปี  ดังนั้น หากมีวุฒิ ป.ตรี คุณต้องรออีก 3 ปี  1 เดือน นับจากวันที่  21 ส.ค. 56 ถึงจะมีคุณสมบัติครบ

แต่คุณบอกว่ามีวุฒิ ป.โท  ซึ่งตรงตำแหน่ง ป.โท จนท.บริหารงานทั่วไป  ระยะเวลาขั้นต่ำจาก 6 ปี ก็จะเหลือ 4 ปี  ซึ่ง ณ วันที่ 21 ส.ค. 56 คุณมีเวลาขั้นต่ำตุนไว้แล้ว  2 ปี  11 เดือน  จึงเหลือระยะเวลาต้องดำรงตำแหน่งต่อไปอีก  1 ปี 1 เดือน นับจากวันที่  21 ส.ค. 56  ก็ประมาณไม่ก่อนวันที่ 21 ก.ย. 57  

เงื่อนไขข้อ  3  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ  ท 5 ขั้น 3  (11,920 บาท)  

จากข้อมูลของคุณ เงินเดือน เพิ่งถึงขั้นต่ำของซี 5  เงื่อนไขข้อนี้ จึงยังไม่ครบ

สรุปการจะเลื่อนระดับ 6 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ทั้ง 3 เงื่อนไข  จึงครบข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้  ดังนั้น จากข้อมูลของคุณ

เงื่อนไขข้อ 1  ครบไม่ก่อนวันที่  8 พ.ย. 57  
เงื่อนไขข้อ 2  ครบไม่ก่อนวันที่  21 ก.ย. 57  
เงื่อนไขข้อ 3  ยังไม่ครบตามเกณฑ์เงินเดือน  

ดังนั้น คุณจึงมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6ว ได้ไม่ก่อนวันที่  8 พ.ย. 57

แต่มีข้อแม้ ว่า ณ วันที่  8 พ.ย. 57  ซึ่งเป็น ปีงบประมาณ  2558  เงินเดือนในปีงบประมาณ 2557  ของคุณ จะต้องไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3 ตามบัญชีในขณะนั้นด้วย  หาก ในปีงบประมาณ 2557 เงินเดือนไม่ถึงอันดับ ท 5 ขั้น 3  แม้คุณสมบัติจะครบ วันที่ 8 พ.ย. 57  ก็ยังถือว่าคุณสมบัติยังไม่ครบ ตามเงื่อนไขต้องรอให้ครบก่อน ในเรื่องเงินเดือน  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 21.24 น. [ IP : 125.26.226.54 ]  
 

          ขอรบกวนสอบถามค่ะ แนวทางการเลื่อนระดับ 6ว กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน  ดังนี้ค่ะ
- บรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1 (วุฒิ ป.ตรี) เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2548
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2550
- ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2  เมื่อวันที่ 24  ก.ค.2550 (เปลี่ยนสายงาน)
- ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2552
- ดำรงตำแหน่งบุคลากร ระดับ 3 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 52 (เปลี่ยนสายงาน)
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 52 (เนื่องจากมีวุฒิ ป.โท ตรงกับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ)
- ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.53 (ใช้วุฒิ ป.โทในการเลื่อนระดับ จาก 2 ปี เหลือ 1 ปี)
-ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.55
กรณีนี้สามารถเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว  ได้วันที่เท่าไหร่ค่ะ
          ขอบคุณค่ะ
    

เขียนโดย   คุณ จวผ.จ.กระบี่

วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 15.45 น. [ IP : 182.52.96.137 ]  
 

เรียน  คุณ จวผ.จ.กระบี่


เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

เงื่อนไขข้อ 1

ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  

(กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  โดยเลือกวันที่เรามีคุณสมบัติครบเร็วที่สุด)

แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขข้อ 1

ก. เป็นระดับ 5  ครบ 2 ปี  ไม่ก่อนวันที่  8 พ.ค. 57  หรือ

ข.  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
     ครบไม่ก่อนวันที่  6 พ.ค. 57  

     เลือกการมีคุณสมบัติครบในเงื่อนไขข้อ 1 ที่ทำให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คือครบไม่ก่อนวันที่  6 พ.ค. 57

เงื่อนไขข้อ 2  

มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี

(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  

แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว

หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้  

แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)


เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขข้อ 2  

ก. ระยะเวลาเกื้อกูลสาย 1 หรือสาย 2  จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 52
     จนถึงวันก่อนเปลี่ยนสายงาน คือวันที่  24 ส.ค. 52

      รวมเป็นเวลาประมาณ  3 เดือน 18 วัน   ตามหลักเกณฑ์ ให้นำมาหารครึ่งเหลือประมาณ  1 เดือน  15 วัน  (ผมปัดเศษนะ คำนวณยาก)  
      
ข. ระยะเวลาในสาย 3  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 52  จนถึงวันที่  25 ต.ค. 56            
    รวมเป็นเวลา  4   ปี  2  เดือน

ดังนั้น ขณะนี้คุณจึงมีระยะเวลาขั้นต่ำรวมแล้ว    (ก) + (ข)  เป็นเวลา  4 ปี 3 เดือน  15  วัน   ณ วันที่  25  ต.ค. 56  

หากมีวุฒิ ป.ตรี  ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำ 6 ปี    

หากมีวุฒิ ป.โท (ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)  ระยะเวลาขั้นต่ำจาก 6 ปี ลดเหลือ 4 ปี    

ดังนั้น คุณจบวุฒิ ป.โท  จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ข้อ 2  นี้แล้ว

เงื่อนไข ข้อ  3  

เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  ขั้น  3  
(ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของคุณ ตามเงื่อนไขข้อ 3  คุณไม่ได้ให้ข้อมูลไว้ จึงยังสรุปไม่ได้  

ดังนั้น การจะมีสิทธิเลื่อนเป็นระดับ 6 ได้ ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 เงื่อนไข จะครบแค่ข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ได้  จากข้อมูลของคุณตามเงื่อนไข

เงื่อนไขข้อ 1  ครบไม่ก่อนวันที่ 6 พ.ค. 57
เงื่อนไขข้อ 2  ครบแล้ว
เงื่อนไขข้อ 3  ยังไม่ทราบ

ดังนั้น  คุณมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว  ได้ไม่ก่อนวันที่  6 พ.ค. 57   โดยมีข้อแม้ว่า  เงินเดือน ในปีงบประมาณที่แล้วมา  คือ  เงินเดือนปี งบประมาณ 2556  ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5 ขั้น 3  (11,920 บาท)  
        

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 22.38 น. [ IP : 1.20.197.254 ]  
 

ขอบคุณมากๆ  ค่ะ

เขียนโดย   คุณ จวผ.จ.กระบี่

วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 15.18 น. [ IP : 182.52.96.154 ]  
 

  เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด
ขออนุญาตเรียนถามดังนี้
๑.บรรจุ ซี๑ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ เมื่อปี ๒๕๔๗ และครองตำแหน่งมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ประเมิน เป็น เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ ๕  เมื่อ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และต่อมาผมได้สอบเปลี่ยนสายงานเป็น เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๕ และก.ทจจังหวัดมีมติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ผมอยากถามว่า ผมจะได้รับการประเมินเป็นเจ้าพนักงานธุรการ ๖ ว ช่วงไหนครับ ช่วงนี้ผมมีวุฒิปริญญาตรีสายการศึกษาอยู่ครับ                              

เขียนโดย   คุณ เสกสรร

วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 11.09 น. [ IP : 110.78.155.109 ]  
 

เรียน  คุณ เสกสรร      

คุณช่วยบอกข้อมูลประวัติรับราชการให้ละเอียดกว่านี้ ด้วยครับ  

ก. แจ้งประวัติรับราชการ ตั้งแต่บรรจุ  วัน เดือน ปี อะไร  ตำแหน่งอะไร
ข. ตำแหน่ง ...   ระดับ 2   วัน เดือน ปีที่เลื่อนระดับ
ค. ตำแหน่ง.....   ระดับ 3   วัน เดือน ปี ที่เลื่อนระดับ
ง. ตำแหน่ง......  ระดับ 4   วัน เดือน ปี ที่เลื่อนระดับ
ฉ. เจ้าหน้าที่เทศบาล 5   วัน เดือน ปี อะไร  (อย่าบอกแค่ เดือน กับ ปี)
ช. เปลี่ยนสายงาน เป็น จพง.ธุรการ 5   วัน เดือน ปี อะไร

ซ. วุฒิการศึกษา เดิมอะไร  วุฒิการศึกษาสูงสุด อะไร  จบเมื่อ วัน เดือน ปี อะไรในแต่ละวุฒิการศึกษา  

เงินเดือนที่ปรับขั้นตามคุณวุฒิแล้ว  
ณ วันที่ 1 เม.ย. 56  เท่าไหร่  ..... บาท
และ  ณ  ปัจจุบัน เท่าไหร่    ...... บาท

ช่วยบอกให้ครบ ด้วย แล้ววันจันทร์ ที่ 26 พ.ค. ผมจะตอบให้ พอดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์นี้ ต้องไปดูงานต่างจังหวัด คงไม่สะดวกตอบคุณ            

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 22.39 น. [ IP : 58.10.160.167 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1930107 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com