สอบถามการเลื่อนระดับ 5 ไป 6 กรณีสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และสอบเปลี่ยนสายงาน
 

ขอสอบถามแนวทางการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ดังนี้ค่ะ
1. เริ่มบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 (วุฒิ ปวช.)
2. เลื่อนระดับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549
3. เลื่อนระดับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551
4. เลื่อนระดับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553
5. เลื่อนระดับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 5 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
6. สอบเปลี่ยนสายงาน เป็น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
(มีคุณวุฒิปริญญาตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556)

คำถาม
1. ข้าพเจ้าสามารถเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ได้เมื่อใด  อย่างไร
2. หากข้าพเจ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  จะสามารถนำมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ อย่างไร  และควรใช้เมื่อใด

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ น้อย

วันที่ 15 พ.ค. 2556 เวลา 15.20 น. [ IP : 125.27.25.118 ]  
 

เรียน  คุณน้อย

คำถามเดิม

1. ข้าพเจ้าสามารถเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ได้เมื่อใด  อย่างไร

ตอบ

เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

(1)  ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   (กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  โดยเลือกวันที่เรามีคุณสมบัติครบเร็วที่สุด)    แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย  

จากข้อมูล (1) ของคุณ

ก. เป็นระดับ 5 ครบ 2 ปี  ไม่ก่อนวันที่  14 ธ.ค. 57

ข.  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  ไม่ก่อนวันที่
     29 ก.ย. 57

เลือกการมีคุณสมบัติครบในข้อ (1) ที่ครบเร็วที่สุด คือไม่ก่อนวันที่  29 ก.ย. 57

(2)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง  ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี

(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และต้องมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)

จากข้อมูล (2) ของคุณ ซึ่งเพิ่งจบ ป.ตรี แล้วเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3  ทำให้ไม่สามารถนำเอาระยะเวลาตอนดำรงตำแหน่ง จพง.ธุรการ มานับรวมได้  

ดังนั้น จึงเริ่มนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ  คือตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2556  เป็นต้นไป   หากนับถึงปัจจุบัน  ณ 1 พฤษภาคม  2556  ก็เป็นเวลา  2  เดือน  

คุณมี วุฒิ ป.ตรี  เงื่อนไขข้อนี้ ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี  

ดังนั้น จึงต้องดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5  ต่อไปอีก  5 ปี 10 เดือน  นับจากวันที่  1  พ.ค. 56  เป็นต้นไป   ซึ่งคำนวณแล้วจะไม่ก่อนวันที่  1 มีนาคม  2562  

หากคุณมีวุฒิ ป.โท (ต้องตรงตำแหน่ง)  ระยะเวลาขั้นต่ำจะลดลงเหลือ 4 ปี  คุณดำรงตำแหน่ง มาแล้ว  2 เดือน  จึงต้องดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 5 ต่อไปอีก  3 ปี  10  เดือน  ซึ่งคำนวณแล้ว ไม่ก่อนวันที่  1 มีนาคม  2560  


(3)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  ขั้น  3  


ดังนั้น  

คุณจะมีสิทธิขอรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็น จนท.         วิเคราะห์ฯ 6 ว  ไม่ก่อนวันที่  1 มีนาคม  2562   โดยมีข้อแม้ว่า  ในปีงบประมาณ  2561  เงินเดือนต้องถึงอันดับ ท 5  ขั้น 3 ด้วย

คำถามต่อมา  หากข้าพเจ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  จะสามารถนำมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ อย่างไร  และควรใช้เมื่อใด

ตอบ  

ผมได้ตอบไปแล้วตาม เงื่อนไขข้อ (2)  คือนำมาลดระยะเวลาขั้นต่ำจาก 6 ปี เหลือ  4 ปี  ได้   ส่วนควรใช้เมื่อใดนั้น  คงไม่มีทางเลือกอย่างอื่น ตอนนี้ คือ  ถ้าไม่อยากอยู่ในตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ อีกเกือบ 6 ปี   ก็ต้องรีบไปเรียนต่อ ป.โท  ณ บัดนี้  ใช้เวลาเรียน 2 ปี ก็ยังทันนำมาลดเวลาได้

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 พ.ค. 2556 เวลา 15.03 น. [ IP : 182.52.110.159 ]  
 

เรียนคุณ หัวหน้าสำนักงานปลัด
ขอบความกรุณาท่านช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ห้าเป็น หก กรณีเปลี่ยนสายงานหน่อยค่ะ
บรรจุ ปี 49 ตำแหน่ง จพง.ะูรการ 2
เลื่อนระดับ 3 เมื่อ 16 ม.ค. 51
เลื่อนระดับ 4 เมื่อ 16 ม.ค. 53
เลื่อนระดับ 5 เมื่อ 16 ม.ค. 55
เปลี่ยนสายงาน จนท.บริหารงานทั่วไป 5 วันที่ 21 มิ.ย. 55
จบ ป.โท ปี 55
เงินเดือนปัจจุบัน 12240  ซึ่งเกินเรดตำ่ของการเลื่อระดับจาก 11920
อยากทราบว่าจะเลื่อนขั้นหกได้ตอนไหนค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ผ่านทางเฟสด้วยนะค่ะ siri.nom_2010@hotmail.com หรือ เมล์ Luktao.24@gmail.comเขียนโดย   คุณ นอม

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 เวลา 10.51 น. [ IP : 110.77.238.235 ]  
 

เรียน  คุณ นอม

คุณลองศึกษา กระทู้ก่อนหน้าคุณข้างบนนี้ ที่่ผมตอบ คุณน้อย ไว้ ดูก่อน ลักษณะคำถามคล้ายกับคุณ   คำตอบ ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เลย ให้ลองศึกษาดูก่อน หากได้คำตอบแล้ว ไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่ ค่อยถามอีกครั้ง ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 08.47 น. [ IP : 182.52.111.41 ]  
 

สอบถามการเลื่อนระดับ จาก4 ไป 5 และ จาก 5 ไป 6 ค่ะ
-บรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 วันที่ 1 เมษายน  2548 วุฒิ ปวช.
-เลื่อนระดับ 2 เมื่อ 1 เมษายน 2550
-เลื่อนระดับ 3 เมื่อ 1 เมษายน 2552
-เลื่อนระดับ 4 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2554
-สอบเปลี่ยนสายงาน จาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นนักวิชาการจัดเก็บรายได้ แต่งตั่งเมื่อ 6 กันยายน 2555
-เรียนจบ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี เมื่อ  มิถุนาย 2552


เขียนโดย   คุณ ราตรี

วันที่ 18 มิ.ย. 2556 เวลา 14.02 น. [ IP : 1.2.220.69 ]  
 

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
          ขอสอบถามต่อค่ะ
บรรจุเมื่อ จนท.ธุรการ 1 เมื่อ 1มิ.ย.47 วุฒิปริญญาตรี
เลื่อนระดับ 2 เมื่อ 1 มิ.ย.49
เลื่อนระดับ 3 เมื่อ 1 มิ.ย.51
เลื่อนระดับ 4 เมื่อ 1 มิ.ย.53
เลื่อนระดับ 5 เมื่อ 1 มิ.ย.55
สอบเปลี่ยนสายงานจาก เจ้าพนักงานธุรการ เปน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 เมษายน 2556

คำถามคือ
จะสามารถเลื่อนระดับจาก5ไป6ได้เมื่อใด (เพื่อนที่ทำงานก็กรณีเดียวกันแต่เค้าเปลี่ยนเปนนัดวิชาการเงินบัญชี)

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ พิมทอง

วันที่ 26 มิ.ย. 2556 เวลา 15.09 น. [ IP : 110.77.202.29 ]  
 

เรียนคุณ หัวหน้าสำนักงานปลัด
ขอบความกรุณาท่านช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ห้าเป็น หก กรณีเปลี่ยนสายงานหน่อยครับผม
บรรจุโอนย้ายจากข้าราชการทหารเป็นเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4 เมื่อ 1 พ.ค.54  และได้รับการเทียบระยะเวลาเกื้อกูล 7 ปี 2 เดือน
เลื่อนระดับ 5 เมื่อ 1 พ.ค. 56
จะสอบเปลี่ยนสายงาน จนท.บริหารงานทั่วไป   5  สิงหาคม 2556
จบ ป.โท เมื่อ 6 ก.พ.56
เงินเดือนปัจจุบัน 20,400  ซึ่งเกินเรดต่ำของการเลื่อนระดับจาก 11920
อยากทราบว่าจะเลื่อนขั้นหกได้ตอนไหนครับผม
ขอบคุณครับผม
ผ่านทางเมล์ bunditphein2513@hotmail.com

เขียนโดย   คุณ บันดิฐ เพียรภายลุน

วันที่ 3 ก.ค. 2556 เวลา 09.18 น. [ IP : 1.1.159.143 ]  
 

เรียนหัวหน้าสำนักปลัด
ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติม  กระผมจบ ป.ตรี เมื่อ  15 มิ.ย.2552 ครับ

เขียนโดย   คุณ บันดิฐ เพียรภายลุน

วันที่ 3 ก.ค. 2556 เวลา 09.33 น. [ IP : 1.1.159.143 ]  
 

เรียนสอบถามหน่อย ครับ
ผมบรรจุ จพง.พัสดุ2   1ปี 6 เดิอน
เปลี่ยนมาเป็น จพง.จัดเก็บรายได้
ต้องครอง จพง.จัดเก็บให้ครบ 1 ปีถึงจะเลื่อนได้ หรือ 6 เดือน เลื่อนระดับได้คับ

ขอคุณครับ

เขียนโดย   คุณ น้องใหม่ท้องถิ่น

วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 13.44 น. [ IP : 101.51.19.11 ]  
 

เรียน  คุณ น้องใหม่ท้องถิ่น

คุณต้องดำรงตำแหน่ง จพง.จัดเก็บ 2  ต่อไปอีก 6 เดือน ก็สามารถเลื่อนระดับ เป็น จพง.จัดเก็บฯ 3 ได้ครับ เพราะเป็นตำแหน่งที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ตามหนังสือ  ว 54  ปี  2545  ครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 23.20 น. [ IP : 49.231.100.143 ]  
 

      เรียน หัวหน้าสำนักปลัด
              หารือการเลื่อนระดับจาก ๕ ไป ๖ ดังนี้
       จบ ป.ตรี การจัดการทั่วไป ปี ๔๒
  บรรจุ     ๓  เม.ย. ๔๙ จพง.ทะเบียน ๒
              ๑๓ พ.ย. ๔๙  จพง.ธุรการ ๒
              ๓  เม.ย. ๕๑  จพง.ธุรการ ๓
              ๑  เม.ย. ๕๒  จพง.ทะเบียน ๓
              ๓  เม.ย. ๕๓ จพง.ทะเบียน ๔
              ๓  เม.ย. ๕๕ จพง.ทะเบียน ๕
              ๑  มิ.ย.  ๕๕  เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
                จบ ป.โท รัฐศาสตร (รามคำแหง)  ๑๓ มิ.ย. ๕๔
                อยากทราบว่าจะเลื่อนระดับจาก ๕ ไป ๖  ได้เมื่อไหร่
                      ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
                                                                  
                                                        

เขียนโดย   คุณ ธัญชาติ

วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 14.22 น. [ IP : 1.4.230.96 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1924375 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com