การเลื่อนระดับ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 เป็นระดับ 6ว กรณีเปลี่ยนสายงาน
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด  
บรรจุ ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน 2   วันที่  2 เม.ย. 2544
จพง.สาธารณสุขชุมชน 3 วันที่  2 เม.ย. 2547
จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 วันที่  2 เม.ย. 2549
จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 วันที่  2 เม.ย. 2551
จพง.สาธารณสุขชุมชน 6ว วันที่  2 ต.ค. 2553
เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5  วันที่  17 มิถุนายน  2554
ปัจจุบัน 3 พ.ค.2556 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 เงินเดือน  15,000.-บาท
จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ปี พ.ศ.2543
ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า  จะเลื่อนระดับเป็น ระดับ 6ว ได้วันไหนคะ  ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ อัญจนา

วันที่ 3 พ.ค. 2556 เวลา 09.43 น. [ IP : 1.1.167.134 ]  
 

เรียน  คุณอัญจนา


เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

(1)  ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   (กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่า เลือกอันไหนแล้วจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากที่สุด   แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย  

จากข้อมูล (1) ของคุณ

ก. เป็นระดับ 5 ครบ 2 ปี (และปฏิบัติงานในสายงานนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)  ครบไม่ก่อนวันที่  17 มิ.ย. 55

ข.  ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  (และปฏิบัติงานในสายงานนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ) ครบไม่ก่อนวันที่
17 มิ.ย. 55

ดังนั้น ตามคุณสมบัติเงื่อนไขข้อ (1) คุณมีคุณสมบัติครบ ไม่ก่อนวันที่ 17 มิ.ย.  พ.ศ. 2555  

(2)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง  ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี
(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และต้องมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)

จากข้อมูล (2) ของคุณ

ก. ระยะเวลาเกื้อกูลสาย 1 หรือสาย 2  เริ่มนับตั้งแต่วันที่  2 เม.ย. 47 ถึงวันที่  16 มิถุนายน  2554     รวมเป็นเวลา   7 ปี 2 เดือน   หารครึ่งเหลือ  3 ปี  7 เดือน

ข. ระยะเวลาในสาย 3  เริ่มนับตั้งแต่วันที่  17 มิ.ย. 54  ถึงปัจจุบัน  ณ  17 พฤษภาคม  2556  (เพื่อคำนวณลงตัว)  รวมเป็นเวลา 1   ปี  11  เดือน

ค. เวลาเกื้อกูล รวมกับเวลาในสายงาน รวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้  5   ปี  8 เดือน  

คุณมีวุฒิ ป.ตรี   ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 6 ปี  ดังนั้น  ยังเหลือเวลาดำรงตำแหน่งต่อไป  อีก  4 เดือน  นับจากวันที่  17 พฤษภาคม  2556  เป็นต้นไป  คำนวณแล้ว  คือจะมีคุณสมบัติครบ ตามเงื่อนไขข้อ (2) นี้ ไม่ก่อนวันที่  17   กันยายน  2556  

(3)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  ขั้น  3  (ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)

จากข้อมูล (3) เงินเดือนของคุณ ตรงตามคุณสมบัติแล้ว  

สรุป  การจะเลื่อนระดับ 6 ว ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 เงื่อนไข  จากข้อมูลของคุณทั้ง 3 เงื่อนไข สรุปได้คือ

เงื่อนไข (1) ครบไม่ก่อนวันที่   17 มิ.ย. 55  (ปัจจุบันจึงครบแล้ว)
เงื่อนไข (2) ครบไม่ก่อนวันที่  17 ก.ย. 56  (ยังไม่ครบ)
เงื่อนไข (3)  ครบแล้ว

ดังนั้น คุณจะมีคุณสมบัติครบที่จะขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนระดับ เป็น ตำแหน่ง นวก.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ว  ได้ไม่ก่อนวันที่  17 ก.ย. 56 ครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 8 พ.ค. 2556 เวลา 22.04 น. [ IP : 125.26.208.129 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด  
เคยบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค 2   วันที่  1 เม.ย. 2541
                            พยาบาลเทคนิค 3   วันที่  1 เม.ย. 2544
                            พยาบาลเทคนิค 4   วันที่  1 เม.ย. 2547
                            พยาบาลเทคนิค 5   วันที่  5 เม.ย. 2549
                            พยาบาลเทคนิค 6   วันที่  5 เม.ย. 2551
โอนย้ายราชการสู่อบต. ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน 5    วันที่ 1 ธ.ค. 2551
                                              จพง.สาธารณสุขชุมชน 6ว  วันที่ 1 เม.ย. 2553
ปัจจุบัน 20 มิ.ย..2556 ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน 6ว เงินเดือน  17,930.-บาท
จบปริญญาตรี (สาธารณสุขชุมชน) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556
ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า  จะสอบเป็นนักบริหารงานสาธารณสุข 6 ได้วันไหนคะ และหากยังสอบไม่ได้จะสามารถมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้นอย่างไร ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย   คุณ ศศิธร ตัญญบุตร

วันที่ 20 มิ.ย. 2556 เวลา 11.41 น. [ IP : 125.27.17.105 ]  
 

เมื่อ 1 ต.ค. 55  ดำรงตำแหน่ง  จนท.บริหารงานทั่วไป6ว  จบ ป.ตรี  บริหารธุรกิจ(การบัญชี)และป.โท (รัฐศาสตร์)  ...เนื่องจากต้องทำงานเยอะมากเพราะปลัดไม่ทำอะไรเลยงานงบประมาณ  งานจิปะถะ  ต้องทำเองคิดเอง  เบื่อมากๆค่ะ... จะย้ายมาตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  ได้หรือไม่(ถ้าได้จะไปเรียนวุฒิทางสาธารณสุขเพิ่มเติม)..ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

เขียนโดย   คุณ แนน

วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 20.54 น. [ IP : 115.67.5.186 ]  
 

เรียน  คุณ แนน

เป็นระดับ 6 แล้ว ทำไม่ไม่หาโอกาส ไปสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานบริหาร ไม่ดีกว่าหรือครับ  

หากจะย้ายสายงานมาเป็น นักวิชาการสาธารณสุขฯ ซึ่งเป็นสายงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน กับตำแหน่ง เดิม มาได้ แต่มีข้อแม้ คือ

1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา  ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

2. เวลาย้าย ต้องย้ายลดซี ลงมาเป็นระดับ 5 (ซึ่งเป็นในระดับควบ ของสาย 3) จะย้าย มาเป็นในระดับ 6 ไม่ได้ เพราะมันเป็นตำแหน่ง นอกระดับควบ สายงานผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  หมายถึง ตำแหน่ง ในระดับ 6  สาย 3 มันต้องมีผลงาน และมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ถึงจะเป็นได้

ดังนั้น เมื่อไม่มีประสบการณ์ ไม่มีผลงาน ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน จึงย้ายมาในระดับ 6 ไม่ได้ครับ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 22.54 น. [ IP : 49.231.100.143 ]  
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด  
เคยบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค 2   วันที่  1 เม.ย. 2541
                            พยาบาลเทคนิค 3   วันที่  1 เม.ย. 2544
                            พยาบาลเทคนิค 4   วันที่  1 เม.ย. 2547
                            พยาบาลเทคนิค 5   วันที่  5 เม.ย. 2549
                            พยาบาลเทคนิค 6   วันที่  5 เม.ย. 2551
โอนย้ายราชการสู่อบต. ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน 5    วันที่ 1 ธ.ค. 2551
                                              จพง.สาธารณสุขชุมชน 6ว  วันที่ 1 เม.ย. 2553
ปัจจุบัน 20 มิ.ย..2556 ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน 6ว เงินเดือน  17,930.-บาท
จบปริญญาตรี (สาธารณสุขชุมชน) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556
ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า  จะสอบเป็นนักบริหารงานสาธารณสุข 6 ได้วันไหนคะ และหากยังสอบไม่ได้จะสามารถมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้นอย่างไร ขอบคุณค่ะ


เขียนโดย   คุณ ศศิธร

วันที่ 28 ส.ค. 2556 เวลา 12.19 น. [ IP : 125.27.27.140 ]  
 

เรียน  คุณ ศศิธร

จากข้อมูลประวัติรับราชการของคุณ  ณ ปัจจุบันนี้ คุณก็มีสิทธิที่จะสอบเปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานบริหาร ได้แล้วครับ  เพราะ สายงานบริหาร เริ่มจาก

ก. เป็นระดับ 6 ขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง กับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี  ตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักบริหาร นั้นๆ  

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 29 ส.ค. 2556 เวลา 11.14 น. [ IP : 182.52.110.4 ]  
 

  ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้า มากค่ะ รู้สึกชีวิตมีค่ามากขึ้นเมื่อมีผู้เมตตา กรุณาแก้ทางตัน เพราะไม่รุ้จะพึ่งใครดี ขอบุญกุศลครั้งนี้ โปรดส่งผลให้ท่านหัวหน้ามีสุขภาพทั้งกายใจแข็งแรง สุขสมหวังทุกประการด้วยเถิด

เขียนโดย   คุณ ศศิธร

วันที่ 30 ก.ย. 2556 เวลา 16.10 น. [ IP : 125.27.18.240 ]  
 

              เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด  
บรรจุ ตำแหน่ง จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 2   วันที่ 1 ส.ค. 2548
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 3 วันที่  1 ส.ค. 2550
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 4 วันที่  3 ส.ค. 2552
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 5 วันที่  20 ก.ย. 2554
เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5  วันที่ 27  มีนาคม 2556
ปัจจุบัน 11 ต.ค.2556 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5  เงินเดือน 12,840.-บาท
จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) ปี พ.ศ.2551
ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า จะเลื่อนระดับเป็น ระดับ 6ว ได้วันไหนคะ ขอบคุณค่ะ            

เขียนโดย   คุณ วราภรณ์

วันที่ 11 ต.ค. 2556 เวลา 14.14 น. [ IP : 49.0.107.82 ]  
 

เรียน  คุณ วราภรณ์            

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คือ จบ ป.ตรี วันที่ เดือน อะไรครับ  บอกแต่ปี 2551  
และเงินเดือน เลื่อนขั้น ณ 1 เมษายน  2556   เท่าไหร่ครับ

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 16 ต.ค. 2556 เวลา 22.46 น. [ IP : 49.230.120.171 ]  
 

      เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตะกุด  
ตำแหน่งเดิม ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 4 (เริ่มจากสาย 1)
โอนย้านมาเป็นจนท.ส่งเสริมสุขภาพ 3 วันที่ 5 ม.ค. 2552
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 3 วันที่  13 ก.พ. 2553
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 4 วันที่  18 ก.พ. 2553
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 5 วันที่  29 ก.พ. 2555 เงินเดือน 15,920
จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) ปี พ.ศ.2550
ขอนุญาตขอคำแนะนำดังนี้
        1 ถ้าสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5  จะดีกว่าไม่ค่ะ เนื่องจากโอกาสในการสอบนักบริหารงานสาธารณสุขริบหรี่มากค่ะ  
         2 แล้วถ้าหากเลือกสอบเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
แล้วเมื่อไรหนูจึงจะปรับหกได้ค่ะ
        3  ขอ้ดีในการเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กับเป็น
จพง.ส่งเสริมสุขภาพ 6 ไปเรื่อย รอสอบนักบริหารฯซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไร
         ปล.ที่ทำงานยังไม่มีกองสาธารสุขค่ะ
             ขอขอบพระคุณในความเมตรตาค่ะ

              

เขียนโดย   คุณ วิภา

วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 16.14 น. [ IP : 113.53.211.72 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1928753 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com