การใช้ ป.โท ปรับลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง
 

บรรจุจากระดับ 3 ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ต.ค.50
เลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 วันที่ 2 ต.ค.52
ย้ายเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง บุคลากร 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2552
เลื่อนระดับ ตำแหน่งบุคลากร 5 วันที่ 1 ธันวาคม 2554
จบ ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เดือน ก.พ. 2556
จะเลื่อนระดับเป็นบุคลากร 6ว ได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อไหร่คะ
และจะสามารถใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาการครองตำแหน่งจาก 5 ไป 6 ได้ไหมคะ และในขณะที่จบ ป.โท ดำรงตำแหน่งบุคลากร 5 แล้ว จะสามารถลดระยะเวลา จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี ได้ไหม  ...ขอบพระคุณมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ บุคลากร 5

วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 19.16 น. [ IP : 171.4.170.232 ]  
 

เรียน  คุณ บุคลากร 5  

ในฐานะที่ตอนนี้ เป็น บุคลากรแล้ว ผมจะอธิบายให้ละเอียด แล้วให้คุณพยายามทำความเข้าใจ เมื่อเข้าใจในหลักการแล้ว ขอให้เอาความรู้ไป ช่วยเหลือ และแนะนำ เพื่อนๆ พี่ น้อง ที่เขาไม่เข้าใจ ต่อไปด้วย ครับ

เงื่อนไขในการเลื่อนระดับ นอกระดับควบ เป็นระดับ 6 ของ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  ต้องครบเงื่อนไข  3  ข้อ  คือ

เงื่อนไขแรก
(1)  ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี   (กรณีนี้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่า เลือกอันไหนแล้วจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากที่สุด   แต่ทั้ง 2 กรณี มีข้อแม้ว่า  จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ในตำแหน่งที่จะเลื่อนหรือเกี่ยวข้องกันตาม ว 54 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้วย  


จากข้อมูลของคุณ จะมีคุณสมบัติครบตามข้อ (1)

หากใช้เป็นระดับ 5 ครบ 2 ปี  จะไม่ก่อนวันที่  1 ธ.ค. 56
หากใช้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 4 ปี จะครบไม่ก่อนวันที่
2 ต.ค. 56

ดังนั้น ข้อ (1)  คุณต้องเลือกดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 4 ปี  เพราะคุณสมบัติครบ เร็วกว่า เป็นระดับ 5 ครบ 2 ปี  ถูกต้องไหมครับ

เงื่อนไขข้อต่อมา

(2)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ปี   หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง  ระยะเวลาขั้นต่ำลดเหลือ 4 ปี
(ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำ สามารถนำเอาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ของสาย 1 และสาย 2 มานับรวมได้  แต่จะได้รวมได้ตั้งแต่ตอนเป็นระดับ 3 ขึ้นไป  และต้องมีวุฒิ ป.ตรี ตรงตำแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีวุฒิ ป.ตรี  ณ ขณะนั้น  มีวุฒิ ป.ตรี เมื่อไหร่ ก็เริ่มนับระยะเวลาได้   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาเกื้อกูลที่นับ ตอนดำรงตำแหน่ง สาย 1 และสาย 2  นับได้เท่าไหร่  จะต้องนำมา หารครึ่งหนึ่ง ก่อน  ไม่ได้นับเป็นเวลาเต็มจำนวน)

จากข้อมูลของคุณ เนื่องจากคุณเริ่มจากสาย 3 จึงไม่ต้องไปดูเวลาเกื้อกูลของสาย 1 และสาย 2  แต่ตำแหน่งเดิม กับตำแหน่ง ใหม่ของคุณ  มันไม่เกื้อกูลกัน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 54 ลงวันที่ 24 ตุลาคม  2545  จึงนับเวลารวมเป็นขั้นต่ำไม่ได้

จากข้อมูลของคุณ ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ในสายงานไม่น้อยกว่า 6 ปี   หากจบ ป.โท ตรงตำแหน่ง จะลดเวลาเหลือ 4 ปี  ดังนั้น
คุณเป็นเวลาตอนเป็น นวก.ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้นับ  จึงเริ่มนับตั้งแต่เป็นบุคลากร  คือ ตั้งแต่วันที่  1 ธ.ค. 52 - 1 เม.ย. 56  เป็นเวลา  3 ปี 4 เดือน   ณ วันที่  1 เมษายน  2556  

ดังนั้น คุณจะมีคุณสมบัติระยะเวลาขั้นต่ำในสายงาน บุคลกร  ครบ 4 ปี ตามข้อ (2) นี้ ไม่ก่อนวันที่  1 ธ.ค. 2556  


(3)  เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 5  ขั้น  3  (ปัจจุบันคือ  11,920 บาท)


จากข้อมูลของคุณ ไม่ได้บอกมา  ดังนั้นข้อ (3) นี้สำคัญ บางคน คุณสมบัติข้อ (1) กับ (2) ครบแล้ว แต่เงินเดือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ ปีงบ 2555  ยังไม่ถึง อันดับ ท. 5 ขั้น 3  ก็ต้องรอก่อน  

สรุป  

การมีคุณสมบัติครบในการเลื่อนระดับ 6  ในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  จะต้องครบทั้ง 3 เงื่อนไขนี้ จะครบเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้

ดังนั้น เงื่อนไข
ข้อ (1)   คุณ ครบไม่ก่อนวันที่  2 ต.ค. 56
ข้อ (2)   ครบไม่ก่อนวันที่  1 ธ.ค. 56  
ข้อ (3)   คุณต้องดูเงินเดือนตัวเอง

จากทั้ง 3 ข้อ สมมุติว่า คุณเงินเดือนตามข้อ (3) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ถึง 11,920 บาท แล้ว   ก็จะมีสิทธิขอรับการประเมินเลื่อนระดับ 6 ได้ ไม่ก่อนวันที่ 1 ธ.ค. 2556   ซึ่งเป็นวันที่คุณสมบัติครบทั้ง 3 เงื่อนไขแล้ว
เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 14.50 น. [ IP : 125.26.221.165 ]  
 

เราไม่ได้เป็นหัวหน้าสำนักปลัดหรอกค่ะ  แต่ถ้าเป็นแล้วคิดได้เท่าคุณ..ไม่เป็นดีกว่า กรณีข้างบน ยังไงต้องปรับ 6 ได้ ไม่ก่อนวันที่ 2 ต.ค.58 ที่คุณตอบมานี้เคยทำแล้วหรือ...ถ้าไม่เคยทำอย่ามาตอบให้คนอื่นเขาสับสนดีกว่า...ลองไปถามท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีดูนะคะ ไม่งั้นคนเราไม่ต้องทำไร  พอเปลี่ยนสายงานก็เอา ป.โท มาลด ลองไปเอามาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร 6 มาเปิดอ่านดูให้ดี ว่าต้องมีคุณสมบัติบุคลากร 4 ข้อ 2 หมายถึงอะไร
- ใช้ในระดับควบ ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่รวมกันไม่เกิน 1 ปี
(จาก 3 ไป 4, จาก 4 ไป 5)
เช่น ถ้าใช้ลดเวลาจาก 3 ไป 4 ได้ครึ่งปี ก็สามารถใช้ตอน 4 ไป 5 อีกครึ่งปี (แต่ต้องดูคุณสมบัติอื่นประกอบด้วยนะ)
- ใช้ปรับระดับบริหารได้ 1 ครั้ง
- ใช้ย่นระยะเวลาจาก 5 ไป 6 ไม่ได้


เขียนโดย   คุณ นักพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 20.41 น. [ IP : 223.206.205.35 ]  
 

เรียน  คุณ นักพัฒนาชุมชน

ขอบคุณสำหรับคำติชม และแนะนำ  สิ่งที่ผมตอบผมคิดว่ามันถูกต้องแล้ว และก็ตอบโดยไม่หวังผลตอบแทน  ไม่ได้เรียกเก็บเงินใคร และพร้อมจะยอมรับและขอโทษ ถ้าตอบแล้วไม่ถูกต้อง  

กรณีที่คุณอ้างมา จากคุณสมบัติ บุคลากร 6 ข้อ (2)

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากร 3 หรือบุคลากร 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

แล้วที่ผมตอบเขามันผิดตรงไหนครับ  

อย่างเงื่อนไขข้อ (1)  

เป็นระดับ  5  ไม่น้อยกว่า 2 ปี  ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (บุคลากร) ไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (บุคลากร) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

จากข้อมูลเขา ก็เข้าหลักเกณฑ์  คือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (รวมกับระดับ 5 ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และเคยเป็นบุคลากร มาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก็ถูกแล้วไม่ใช่หรือ (ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ระดับ 5 ก็ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 จึงรวมกันได้)

ผมไม่ได้บอกว่า ลดเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ซะหน่อยในเงื่อนไขข้อ (1)นี้

ที่นำ ป.โท มาลด ได้ มันมาลดในตอนเงื่อนไข ข้อ (2) ต่างหาก คือ ลดเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง

จากเงื่อนไขข้อ (2)   ต้องมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานไม่น้อยกว่า 6 ปี  จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี หากมีวุฒิ ป.โท (ก็คือตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากร 4 ข้อ 2)    

เขาก็เป็นตำแหน่ง บุคลากร มา 3 ปี 4 เดือน แล้ว  จะครบ 4 ปี ก็ต้องเดือน ธันวาคม  2556   (ไม่ได้เอาเวลาตอนเป็น นวก.ประชาสัมพันธ์มารวม) แล้วมันผิดตรงไหนครับ

ส่วนเงื่อนไขสุดท้าย เงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมา ต้องไม่ต่ำกว่า ท 5 ขั้น 3  ถ้าไม่ถึง ก็ต้องรอไปก่อนให้ถึง แม้คุณสมบัติข้ออื่นๆ จะครบ

สรุป  ผมไม่เข้าใจที่คุณทักท้วงผม ว่าผิด  หากคิดว่าผมเป็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล แล้วมาตอบคงไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่ อยากจะบอกว่า ผมใช้ประสบการณ์ ตอนเป็น บุคลากร 3 -6 ว  มาตอบ ครับ

และไม่ต้องบอกว่าให้ไปสอบถามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี   เพราะผมคิดว่า คุณต่างหาก ควรจะเอาคำถาม และคำตอบของ ผม ไปถามเจ้าหน้าที่ ที่ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ว่ามันถูกหรือผิด  คนที่นั่น เขารู้จักผมดี  

สุดท้าย ยินดีที่ได้รู้จักครับ


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 27 เม.ย. 2556 เวลา 09.47 น. [ IP : 125.26.226.172 ]  
 

สนับสนุน ความเห็นของ หัวหน้า สป. คับ  
ฝากถึงคุณนักพัฒนาชุมชนนะคับ ไม่มีใครรู้เรื่องบุคคลเท่ากับ บุคลากร และไม่มีใครจะผ่านเรื่องของงานการเจ้าหน้าที่ได้ นอกจาก หัวหน้า สป. ดังนั้นคุณจะไม่เชื่อเขาคุณก็ไม่สามารถทำเรื่องนี้ เองได้ และสุดท้ายการใช้คุณวุฒิ ป. โท ในการปรัดลดระยะเวลาดำรงตำแหน่งของสายงานผู้ปฏิบัติ ใช้ได้ไม่จำกัดครั้ง และเวลาที่ใช้ เข้าหลักเกณฑ์เมื่อไรใช้ได้ทันที  อันนี้มีการสอนในหลักสูตรพัฒนาบุคลากรมืออสชีพ

เขียนโดย   คุณ คุณ คนที่มีหน้าที่ทำงานการเจ้าหน้าที่

วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 14.05 น. [ IP : 61.7.180.140 ]  
 
 

รบกวนสอบถามการเลื่อนระดับ

เขียนโดย   คุณ เสาวลักษณ์

วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 14.04 น. [ IP : 182.52.250.224 ]  
 

สอบถามการใช้วุฒิ ป.โท มาใช้ลดระยะเวลา  
รายละเอียดการรับราชการ ดังนี้ ค่ะ
บรรจุครั้งแรก 16 ก.พ.2549 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
16 ก.พ. 2551 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
2 ส.ค. 2553 เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3
สอบแข่งขันเปลี่ยนสายงาน เป็น จนท.วิเคราะห์ฯ 3 เมื่อ 29 พ.ค.2555
29 พ.ค.2556 เป็นวิเคราะห์ฯ ครบ 1 ปี
29 พ.ค. 2556 ทำเลื่อนระดับเป็นระดับ 4 อัตราเงินเดือน 9,540 บาท
มีวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ 17 มี.ค.2553
ถามว่าจะนำวุฒิ ป.โท มาใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ไป 5 ได้เมื่อไร มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
และวุฒิ ป.โท นำมาใช้ลดระยะเวลาได้กี่ครั้งคะ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำตอบค่ะ

เขียนโดย   คุณ วิเคราะห์ ด้อยประสบการณ์

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 14.17 น. [ IP : 125.26.34.15 ]  
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด
  สอบถามการใช้วุฒิ ป.โท มาปรับลดระยะเวลา
บรรจุระดับ 2 ตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 50
เลื่อนระดับ 3  วันที่ 7 ต.ค.52
ย้ายเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3  วันที่  29 เม.ย. 2553
เลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์  4 วันที่ 10 ต.ค. 2554
จบ ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เดือน มิ.ย. 2556
จะเลื่อนระดับเป็น  5 ได้เลยไหมคะ ปัจจุบันเงินเดือน 11200
และจะใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาการครองตำแหน่งจาก 5 ไป 6 ได้ไหมคะ และจะปรับระดับ 6ว ได้เมื่อไหร่
  ...ขอบพระคุณมากค่ะ


เขียนโดย   คุณ นักวิชาการประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ก.ค. 2556 เวลา 16.59 น. [ IP : 118.172.229.192 ]  
 

   กรณีใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาการครองตำแหน่งจาก 3 ไป 4 แล้ว (จาก 2 ปี ลดเหลือ 1 ปี)
จะสามารถใช้ วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาการครองตำแหน่งจาก 4 ไป 5  ได้อีกหรือไม่ครับ        ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 (ข้อ2)

     2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และได้ดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน เลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2

ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดทต. ฯ มากครับ

เขียนโดย   คุณ หน่ม อปท.

วันที่ 15 ก.ค. 2556 เวลา 14.58 น. [ IP : 110.77.138.52 ]  
 

ผมขอสนับสนุนหัวหน้าสำนักปลัดครับ

เขียนโดย   คุณ บุคลากร

วันที่ 15 ก.ค. 2556 เวลา 15.44 น. [ IP : 101.51.54.111 ]  
 

เรียน   คุณ นักวิชาการประชาสัมพันธ์

คำถามเดิม

  สอบถามการใช้วุฒิ ป.โท มาปรับลดระยะเวลา
บรรจุระดับ 2 ตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 50
เลื่อนระดับ 3  วันที่ 7 ต.ค.52
ย้ายเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3  วันที่  29 เม.ย. 2553
เลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์  4 วันที่ 10 ต.ค. 2554
จบ ป.โท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เดือน มิ.ย. 2556
จะเลื่อนระดับเป็น  5 ได้เลยไหมคะ ปัจจุบันเงินเดือน 11200

ตอบ  

สามารถยื่นขอรับการประเมินคุณลักษณะบุคคล และผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเลื่อนระดับ 5  ได้เลยครับ (วุฒิ ป.โท ให้บันทึกในบัตรประวัติให้เรียบร้อยด้วย)


และจะใช้วุฒิ ป.โท ลดระยะเวลาการครองตำแหน่งจาก 5 ไป 6 ได้ไหมคะ และจะปรับระดับ 6ว ได้เมื่อไหร่

ตอบ  

สำหรับการเลื่อนระดับ 6  วุฒิ ป.โท นำมาใช้ลดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งได้ จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี  ส่วนจะมีคุณสมบัติเลื่อนเป็นระดับ 6 ว ได้เมื่อไหร่นั้น  คงต้องดูเงื่อนไขหลักๆ อยู่  3  เงื่อนไข คือ

1. ดำรงตำแหน่งในระดับ 5  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

2. มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  แต่หากมีวุฒิ ป.โท ตรงตำแหน่ง จาก 6 ปี เหลือ 4 ปี   (และสามารถนำเอาเวลาเกื้อกูลในสายงาน เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 มานับรวมได้ ครึ่งหนึ่ง)

3. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องได้รับเงินเดือนถึงอันดับ ท 5 ขั้น 3  


เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ตะกุด

วันที่ 15 ก.ค. 2556 เวลา 23.16 น. [ IP : 125.26.235.241 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [13]
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1926100 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution.com