ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศ [ 23 ม.ค. 2558 ] อ่าน 23 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 255 [ 9 ม.ค. 2558 ] อ่าน 44 


การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นการปฏ [ 8 ม.ค. 2558 ] อ่าน 61 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่น [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
     
อบต.เริงราง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านพระราชทาน หมู่ที่ 2 [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.เริงราง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บางโขมด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 43 
ทต.บางโขมด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ดอนทอง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ดอนทอง สัมมนาอบรมทางวิชาการโครงการอบรมและศึกษาดูงาน [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงและระบบกรองน้ำผิวดิน [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ดอนทอง โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอหนองโดน [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.ตะกุด กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงตะกุด หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 23 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศ [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 33 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.บ้านแก้ง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 31 
อบต.เขาดินพัฒนา ทำบุญขึ้นปี 58 วันที่16 กรกฎาคม 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 33 
อบต.พุคำจาน โครงการขยายถนนลาดยางแบบ cape seal (สายวัดพุซาง - คลองม่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลพุคำจาน [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.ดอนทอง บริจาคของแก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการตาบอดซ้ำซ้อน ลพบุรี [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 33 
อบต.หน้าพระลาน สอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บริเวณอาคารป้องกันแล [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 41 
อบต.หน้าพระลาน สอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลัังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 4,11 จำนวน 19 ต้น [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.หนองยาว งานวันเด็กแห่งชาติ [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 39 
ทต.หนองแซง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.หนองแซง โครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง+เครื่องเล่นสนาม [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 27 
 
       
 
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
   
 
การเลื่อนระดับ (28 ม.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 1  
ขอหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรองนายกเทศมนตรี (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1  
เรียนถาม ท่านหัวหน้าสำนักปลัด เรื่อง การขยับขั้นเงินเดือน ในการเลื่อนระดับค่ะ (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 2  
การเกษียณอายุของพนักงานจ้างตามภารกิจ (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 73  ตอบ 4  
อยากระบบแท่งเลื่อน ปี ม.ค. 2559 (27 ม.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 1  
หัวหน้าฝ่าย 7 ไป หัวหน้าสำนัก 7 (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 47  ตอบ 3  
สอบถามผลงานแนบแบบประเมิน การเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6ว กรณีโอนย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 53  ตอบ 2  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 2210  ตอบ 29  
เรียนถามเรื่องเลื่อนระดับคะ (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 336  ตอบ 8  
หารือการเลื่อนระดับ 5 ไป 6ว จนท.บริหารงานทั่วไป (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 1107  ตอบ 13  
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว182  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว181  [ 28 ม.ค. 2558 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว180  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว188  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/1445-1520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว170  [ 27 ม.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว167 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/1724-1742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (สบศ.4) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว175  [ 27 ม.ค. 2558 ]
เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว179  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่หนึ่งตำบล ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว177  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว169  [ 27 ม.ค. 2558 ]
แจ้งเพิ่มเติมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว172  [ 27 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดรายการก่อสร้างลานกีฬา (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว146  [ 27 ม.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การเปิดรับสมัครตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว162  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) สน.คท. มท 0808.2/1551-1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2558 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1567297 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution