ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการส่งเสริมสุขภาพดีผู้สูงว [ 13 ก.ค. 2558 ] อ่าน 42 


การประชุมวิชาการ และจัดเวทีแลก [ 13 ก.ค. 2558 ] อ่าน 41 


โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเส [ 25 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 43 
   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวั [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวั [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนัก [ 14 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลตะกุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
     
ทต.หนองแซง เทศบาลตำบลหนองแซงได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดที่วัดหนองน้ำสร้าง [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ ม.6 ต.ชำผักแพว สายทางบ้านนายอรัญ เลิศอุดม [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ชำผักแพว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม (กินรี) พร้อมติดตั้ง [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองสรวง ประกาศสอบราคาโครงการตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 9 (สายเลียบคลองหนองฟ้าเลื่ [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ในเขตเทศบา [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ อปพร. [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หน้าพระลาน [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านยาง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองแซง เทศบาลตำบลหนองแซงจัดโครงการฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประ [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.ดอนพุด การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กบริเวณบ้านนายมาโนช เทียนสิงห์ หมู่ที่ [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ไผ่ต่ำ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.บางโขมด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยบง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือช [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยบง โครงการโครงการก่อสร้างถังระบบประปาแบบแชมเปญ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเก [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยบง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ-ส่งคมนาคม พร้อมติดตั้ง) [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองสรวง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการตอกเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 9 (สายเลียบคลองหนองฟ [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ-ส่ง วิทยุคมนาคมพร้อมติดตั้ง) [ 24 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บางโขมด ประกาศสอบราคาจ้าง [ 24 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านป่า [ 24 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
 
       
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
   
 
การเลื่อนระดับ 4 ไป 5 กรณีเปลี่ยนสายงาน (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 9288  ตอบ 77  
การใช้ ป.โท ปรับลดระยะเวลาการครองตำแหน่ง (27 ส.ค. 2558)    อ่าน 24651  ตอบ 129  
การเลื่อนระดับ 3 ไป 4 กรณีเปลี่ยนสายงาน (26 ส.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 2  
สอบถามการเปิดฝ่ายในสำนักปลัด (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 1  
สอบถามการเปิดฝ่าย (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 2  
เปลี่ยนสายงานกับระบบแท่ง (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 11127  ตอบ 37  
การลา (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 2  
เลือนระดับ5ขึ้น6ว (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 2  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 3281  ตอบ 35  
ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (21 ส.ค. 2558)    อ่าน 16719  ตอบ 82  
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759  [ 24 ส.ค. 2558 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1927110 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution