ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช [ 15 พ.ค. 2558 ] อ่าน 15 


โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข [ 12 พ.ค. 2558 ] อ่าน 21 


"วันเทศบาล" [ 24 เม.ย. 2558 ] อ่าน 36 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่น [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 77 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง [ 23 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และค่าธร [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 93 
     
อบต.ชำผักแพว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและ [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก้ง กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยาว อบต.หนองยาว นำคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ไปศึกษาดูงาน [ 25 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยบง โครงการปรับปรุงซอมแซมคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสังวาลย์ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบถุงยังชีพ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองแซง การประชุมประจำเดือนพฤษภาคมและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ อสม. [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.หน้าพระลาน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองแซง โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี 25 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านแก้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อ [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านแก้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเ [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแก้ง ประกาศ องค์การบริการบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแก้ง ประกาศ องค์การบริการบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านแก้ง ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแก้ง รณณรงค์ร่วมใจฆ่าและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายตำบลบ้านแก้ง [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านแก้ง กิจกรรมเข้าแถวทุกวันจันทร์ [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม โครงการช่วยเหลือภัยแล้งชาวบ้านตำบลชะอม [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
       
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   
โครงการถนนถ่ายโอน ปี 59 [ 21 ม.ค. 2558 ]   
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 30 ธ.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำของเทศบาลได้รับอัตราค่าจ้างฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/1157,1158 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/13096 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฯ [ 8 ต.ค. 2557 ]   
สบ0023.3/ว963 เรื่อง ขอให้เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [ 4 ก.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว840 การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา (จัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 28 ส.ค. 2557 ]   
สรุปผลกการสัมมนา"รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ฯ" [ 27 ส.ค. 2557 ]   
1-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
2-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
3-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา [ 26 ส.ค. 2557 ]   
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]   
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
   
 
โบนัส 58 กรณีโอนย้าย (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0  
เปลี่ยนสายงานกับระบบแท่ง (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 8578  ตอบ 31  
สอบถามเรื่องนายช่าง อบจ.ครับ (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 1  
เรียนรบกวนหัวหน้าคับหัวหน้า (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 416  ตอบ 6  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 2820  ตอบ 33  
จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 9202  ตอบ 73  
สอบถามการเลื่อนระดับ 6 นักวิชาการเงินและบัญชี (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 519  ตอบ 3  
พนักงานเทศบาลสามารถสอบในหน่วยงานใดบ้าง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 2  
ทำบันทึกเสนอขอสอบได้หรือไม่ (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 3  
บรรจุ ป.โท (ระดับ 4) จะใช้วุฒิ ป.มาลดระยะเวลาตอนไหนได้บ้าง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 2  
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1753724 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution