ดอกไม้ประดิษฐ์
      

วัดป่าท่าพง
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ


กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติโรงเรี [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 20 


กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่อง [ 28 ก.ค. 2557 ] อ่าน 30 


โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ปร [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 74 
   
แนะนำให้รู้จักอาเซียน [ 18 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
     
อบต.หน้าพระลาน [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชะอม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองหมู โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี๒๕๕๗ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.เขาดินพัฒนา ประกาศสอบราคาจำนวน 4 โครงการ [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.กุดนกเปล้า สอบราคาจ้างเหมาโครงวางท่อคสล.ลอดถนน สายสระบุรี-โคกกรุง สบ.4018 หมู่ที่ 4 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.กุดนกเปล้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชตสำนักงานเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หน้าพระลาน โครงการวันแม่แห่งชาติ ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ) [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.หินกอง ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.ชะอม อบต.ชะอม แนะมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อชีวิตความเป็นอยู่วิถีพอเพียง [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.หนองยาว งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕ [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.หินกอง งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองแซง โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลหนองแซง [ 14 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองแซง โครงการ12 สิงหา วันแม่แห่งชาติพร้อมกับแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 14 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองแซง ได้รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. [ 14 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.บางโขมด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.บางโขมด ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารสอบราคาจ้าง [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.พุคำจาน โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนสามัคคี ต้า [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 27 
ทต.หนองแซง โครงการวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองแซง โครงการบวชชีพราหมณ์ [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองแซง โครงการทัศนศึกษาของศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
 
       
 
1-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]     
2-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานตามมาตร 103/7และมาตรา 103/8(เขต [ 19 ส.ค. 2557 ]     
สบ 0023.3/ว858 1-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]     
สบ 0023.3/ว858 2-บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก [ 18 ส.ค. 2557 ]     
สบ 0023.1/3846 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2557 ]   
1-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
2-การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 17 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว627 การประชาสัมพันธ์การตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 1 ก.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 1-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 2-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
สบ0023.1/ว2300 3-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 [ 21 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 1- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 7 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.1/ว146 2- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู [ 8 พ.ค. 2557 ]   
สบ0023.2/ว603 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 [ 4 ก.พ. 2557 ]   
สบ0023.1/ว5049 ระบบข้อมูลกลางปีงบ 57 (INFO) หัวข้อ อปท. 8 ด้าน [ 13 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5852 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานลูกจ้างเทศบาล [ 2 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5851 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ก.พ. (เทศบาล) [ 2 ธ.ค. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5820 ประกาศหลักเกณฑ์เงินเดือนตามคุณวุฒิ ก.พ. ฯ (ฉบับที่3) [ 28 พ.ย. 2556 ]   
สบ0023.2_ว5819 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบต. พ.ศ.2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]   
   
 
ขอความรู้เรื่องโครงสร้าง อบต.ขนาดใหญ่ค่ะ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 1  
เรียนถามเรื่องเลื่อนระดับคะ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 167  ตอบ 6  
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้หรือไม่ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 1305  ตอบ 21  
เลื่อนระดับ 5 ไประดับ 6 (กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน) (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 3  
เปลี่ยนสายงานจากธุรการ ไปนักบริหารงานทั่วไป (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0  
สอบเปลี่ยนสายงานเจ้าพนักงานพัสดุ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 2  
การเลื่อนระดับ 5 ไป 6 นักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีเปลี่ยนสายงาน) (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 2495  ตอบ 41  
จพง.ธุรการ5 เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดีมั้ยครับ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 5678  ตอบ 59  
อยากทราบความก้าวหน้าในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ค่ะ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 199  ตอบ 4  
การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 113740  ตอบ 845  
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1390  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 28 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1389  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 27 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1388  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. มท 0801.3/ว25 [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1370  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1380  [ 19 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1382  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว23  [ 19 ส.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1378  [ 19 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1365  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1373  [ 18 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1372  [ 18 ส.ค. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่โปสเตอร์ สปอต/สารคดีวิทยุ ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สล. [โปสเตอร์แบบ 1] [โปสเตอร์แบบ 2] [สปอต/สารคดีวิทยุ]  [ 18 ส.ค. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1374  [ 18 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 26 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1362  [ 15 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1361  [ 15 ส.ค. 2557 ]
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2552
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 036-313-572,0-3623-1654  
โทรสาร : 0-3623-1604 จำนวนผู้เข้าชม 1265592 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2552  
จัดทำโดย :NAXsolution